velikost textu

Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR
Název v angličtině:
Invasive water invertebrates in Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Kolářová
Vedoucí:
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.
Id práce:
80334
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nepůvodní druhy, invazivní druhy, invaze, původní areál výskytu, šíření, úspěšnost invaze, dopady
Klíčová slova v angličtině:
Invasive species, invasive alien species, invasion, native area, range extension, invasion success, impact
Abstrakt:
ABSTRAKT Šíření nepůvodních druhů je v současné době aktuálním problémem, který se týká i vodního prostředí a v něm žijících bezobratlých. Ve vodách na území ČR byl zaznamenán výskyt řady nepůvodních druhů, které bychom mohli rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují druhy invazivní – jejich ekologické charakteristiky (např. rychlý růst, vysoká plodnost či přenos chorob) jim umožňují snadné šíření. Mezi tyto druhy patří zejména severoamerické druhy raků Orconectes limosus a Pacifastacus leniusculus, dále pak Dreissena polymorpha či Dikerogammarus villosus. Jejich šíření je velmi nápadné, neboť zde páchají poměrně rozsáhlé škody a představují nebezpečí pro naše původní společenstva. Kromě toho se však v našich vodách vyskytuje několik dalších druhů, které zde také nejsou původní, nicméně se šíří velmi nenápadně, nedosahují vysokých populačních hustot a pro naše společenstva nepředstavují žádné výrazné nebezpečí. Výskyt těchto invazních druhů byl zaznamenán zejména díky monitoringu, který provádí jednotlivé podniky povodí a bez kterého bychom o jejich přítomnosti ani nemuseli vědět. Většina z nich byla na naše území introdukována neúmyslně. V důsledku budování plavebních kanálů došlo k odstranění přirozených bariér mezi jednotlivými povodími a následným rozvojem lodní dopravy bylo umožněno rozšíření řady druhů, zejména z pontokaspické oblasti (dolní úseky řek ústících do Černého a Kaspického moře). Vzhledem k teplejšímu klimatu jsou tyto druhy schopny přežít i v našich podmínkách. Díky rozvoji lodní dopravy se na naše území rozšířily druhy i ze vzdálenějších oblastí, jako je např. Čína nebo Nový Zéland. Cílem bakalářské práce je shrnout dostupné informace o nepůvodních druzích vodních bezobratlých, o jejich původu, způsobu rozšíření a v neposlední řadě také o dopadech jejich invazí. Kromě toho se bakalářská práce zabývá ekologickými vlastnostmi, díky kterým je invaze úspěšná a které vysvětlují, proč se úspěšnost invaze u jednotlivých druhů liší. Jsou zde také diskutovány pozitivní stránky invazí. Klíčová slova: Nepůvodní druhy, invazivní druhy, invaze, původní areál výskytu, šíření, úspěšnost invaze, dopady.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT An introduction of invasive species is considered to be one of the most actual problems of these days and is also related with water environment and water invertebrates. Occurences of many non-native species has been recorded in waters of the Czech Republic and these species can be divided into two groups. Species of the first group are invasive alien species – their ecological patterns (e.g. high growing rates, high reproductive capacity or ability to transfer exotic diseases) make their spreading more successful. North–American crayfish species (Orconectes limosus and Pacifastacus leniusculus), Dreissena polymorpha or Dikerogammarus villosus are the typical representatives of this group. The spreading of these species is very remarkable, since their introduction causes many harmful effects and has negative impacts on native fauna. However, the appearance of other group of water invertebrates has been found in our waters. These are also non-indigenous species, but their spreading is very inconspicuous - they do not reach high population densities and their invasion does not cause negative impacts on native fauna and ecosystems. The evidence of these harmless invasive species has been recorded thanks to the monitoring programs and we possibly wouldn´t know about them without this monitoring. The most of invasive species reached our waters by unintentional introduction. A construction of shipping channels caused the destruction of natural barriers between different river basins in the Europe. A consequential development of the shipping transport resulted in a wide extension of many species, mainly from Ponto-Caspian area (lower stretch of large rivers coming to the Black and Caspian Sea basins). Probably due to the warmer climate, these non-native southern species are now able to survive also under our environment conditions. A development of the shipping also led to range extension of invasive species form further areas, like China or New Zealand. The main aim of the bachelor thesis is to summarize available information about invasive water invertebrates, their native area, the range of extension and impacts of their invasions on original freshwater fauna. Bachelor thesis also summarizes biological patterns of successful invaders and tries explaining differences between particular invasion successes. In addition, positive aspects of biological invasions are also discussed. Key words: Invasive species, invasive alien species, invasion, native area, range extension, invasion success, impact.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kolářová 886 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Kolářová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Kolářová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB