velikost textu

Protektorátní vláda v systému správy Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protektorátní vláda v systému správy Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
The Protectorate Government in the administration system of the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Magda Stárková
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Id práce:
8032
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústavní právo, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, vláda
Klíčová slova v angličtině:
the constitutional law, the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939-1945, the government
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá obdobím tzv. Protektorátu Čechy a Moravy, tj. dobou od 16. března 1939 do 5. května 1945, konkrétně si klade za cíl popsat a analyzovat strukturu veřejné správy Protektorátu Čechy a Morava s důrazem na postavení protektorátní vlády jakožto určující složky autonomní protektorátní správy. Práce se především věnuje organizaci a působnosti protektorátní vlády a vymezuje její postavení vůči hlavním složkám německé okupační správy, a to jak z hlediska právní úpravy, tak i z hlediska faktického stavu. Dále podrobně sleduje působení protektorátní vlády, zejména její normotvornou činnost v nejdůležitějších oblastech hospodářského, sociálního a veřejného života, či při „řešení židovské otázky“. Rovněž se zabývá personálním obsazením vlády, jeho změnami a rozlišuje v postoji jednotlivých vlád, jakož i jednotlivých členů těchto vlád vůči okupační moci na straně jedné i vůči odboji na straně druhé. V neposlední řadě věnuje pozornost i vývoji vzájemného vztahu mezi protektorátní vládou a československou zahraniční reprezentací v Londýně a konečně neponechává stranou ani dosud citlivou otázku kolaborace protektorátní politické reprezentace. Vše je zasazeno do příslušného historického rámce s uvedením nejvýznamnějších vnitropolitických i zahraničněpolitických událostí, které měly dopad na postavení protektorátní vlády a vedly k postupnému omezování tzv. protektorátní autonomie.
Abstract v angličtině:
Abstract This State Doctoral work is focused on the era of the so-called Protectorate of Bohemia and Moravia, operational during the period March 16, 1939 to May 5, 1945. Concretely, it is aimed at describing and analyzing the structure of the public administration of the Protectorate of Bohemia and Moravia with emphasis on the position of the Protectorate Government as the most important component of the autonomous protectorate administration. The work is, above all, devoted to the organization and scope of powers of the Protectorate Government, and defines its position toward the main parts of the German occupation administration, both in light of the legal regulation and the factual situation. Furthermore, the work observes in detail the function of the Protectorate Government, especially its legislation activity in the most important fields of economic, social and public life or in “the solving of the Jewish problem”. This work also outlines the personal occupation of the Protectorate Government and its changes, and differentiates between particular Protectorate Governments, as well as between particular members of these Protectorate Governments in their attitude toward the Nazi occupation power on one hand, and toward the Czech national resistance on the other. Particular attention has been paid to the development of the relationship between the Protectorate Government and the Czechoslovak exile representation in London, and finally the work could not neglect the, until today, delicate issue of the collaboration between the protectorate political representation and the Nazi exponents. Everything is set in the relevant historical time-frame, and the most important internal and foreign political events, which had an effect on the position of the Protectorate Government and led to the gradual limitation of the so-called protectorate autonomy, are mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Magda Stárková 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Magda Stárková 75 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Magda Stárková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Magda Stárková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 646 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB