velikost textu

Vliv biopaliv na životní prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv biopaliv na životní prostředí
Název v angličtině:
Influence of biofuels on the environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Šmejkal
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Id práce:
80303
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V současné době je patrný nárůst používání biopaliv v dopravě. Biosložky přidávané do paliv ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti motorových paliv a jejich chování v případě úniku do životního prostředí. Z těchto důvodů je důležité důkladně popsat tyto změny pomocí vhodných analytických metod. V této práci byla optimalizována metoda nástřiku headspace GC/MS. Optimalizováno bylo použití lineru v injektoru VARIAN 1077, doba inkubace vzorku, teplotní gradient a objem nástřiku. Zkoumáním vlivu přídavku biosložek do motorových paliv na jejich rozpustnost ve vodě bylo prokázáno zvýšení jejich rozpustnosti. U motorové nafty se rozpustnost zvýšila o 4-20 % v závislosti na množství přidaného methyl esteru řepkového oleje. U benzínu došlo k nárůstu o 23-289 % v závislosti na množství přidaného ethanolu a methylterc-butyleteru. Testy migrace biopaliv prokázaly ve většině případů vyšší mobilitu paliv s přídavkem biosložek. U viskóznější motorové nafty se tento jev projevil po delší době než u benzínu. Vliv biosložek na přirozenou biodegradaci biopaliv nebyl prokázán. Z porovnání výsledků mezi rozdílnými typy půd vyplývá, že k rychlejší biodegradaci dochází u půd s větším množství organického uhlíku, což koresponduje s výsledky analýz fosfolipidových mastných kyselin, které prokázaly zvýšené množství mikrobiální biomasy u těchto půd. Klíčová slova Biopaliva, headspace, rozpustnost biopaliv, biodegradace, mobilita biopaliv
Abstract v angličtině:
Abstract Recently the use of biofuels has increased following new trends in traffic. Biocompounds used for such purposes have significant effect on physico-chemical characteristics of the fuels and consequently they affect the fate of the fuels in the environment. For these reasons the changes of fuel charecteristics atracted a high regard. There is also a need for a development of analytical methods useful for biofuel studies. This work is focused on the optimalization of the headspace injection method for GC/MS with special regard on the use of a liner in the injector VARIAN 1077, time of sample incubation, temperature gradient and sample volume. Using the optimized analytical method a higher solubility of fuels in water after the addition of biocompounds was measured. In case of diesel fuel the solubility increased about 4 - 20 % depending on the amount of methyl ester of rape oil used. 23 - 289 % increase to solubility was observed with petrol and similarly to the diesel fuel the solubility increase depended on the amount of ethanol and MTBE added to the fuel. Higher mobility of biofuels compared to normal untreated fuels was also observed in this work. In case of viscose diesel fuel the effect on fuel mobility was delayed in time compared to petrol. No effect of biocompounds on the natural biodegradation of biofuels in soil was detected. Biofuel degradation studies with different soils showed that the fuels were degraded faster in the soils with higher content of organic carbon. According to the results of PLFA analysis, the higher organic carbon content in soil corresponded to higher microbial biomass potentially responsible for the fuel biodegradation. Keywords Biofuels, headspace, biofuel solubility, biodegradation, biofuel mobility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šmejkal 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šmejkal 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šmejkal 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB