velikost textu

Média v sebevzdělávání žáků 2. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Média v sebevzdělávání žáků 2. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Media in self-education of shoolchildren in lower secondary school
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Jitka Jursová
Školitel:
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Id práce:
80296
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem disertační práce bylo analyzovat aktuální stav a tendence sebevzdělávání a informálního vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ v kontextu kurikulární reformy v ČR, v souvislosti s působením masově komunikačních médií na děti tohoto věku. Předmětem výzkumu se primárně staly možnosti a reálná situace využívání médií dětmi při sebevzdělávacích aktivitách, a dále možnosti a kompetence školy využívat média k efektivní mediální a informační výchově a k rozvoji studijních kompetencí žáků podle požadavků reformovaného českého kurikula. Práce vychází ze současného pojetí mediální a informační výchovy, jež je formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Mediální a informační výchova se staly nedílnou součástí nového českého kurikula a požadavky na jejich implementaci do školní výuky vycházejí z celkové koncepce vzdělávání v Evropě na začátku nového tisíciletí.
Abstract v angličtině:
The goal of the dissertation was to analyze the current state and tendencies in selfeducation and informal education of schoolchildren from secondary schools in connection with a curricular reform in the Czech Republic in the context of mass media influence on children of this age. Opportunities and real situations how the media are used by children in their self-educational activities as well as opportunities and school competencies to use media in effective media and information education and in development of study competences of schoolchildren according to requirements of the reformed Czech curriculum became an object of the research. This work is based on the current concept of media and information education which is stated in the Framework Educational Programme for Basic Education. Media and information education has become an integral part of the new Czech curriculum and requirements to implement them in the school education are rising from the entire concept of an education in Europe at the beginning of the new millennium.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Jitka Jursová 32.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Jitka Jursová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Jitka Jursová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. 897 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 1.28 MB