velikost textu

Strategie výchovy k partnerství, manželství a rodičovství v gymnaziálním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie výchovy k partnerství, manželství a rodičovství v gymnaziálním vzdělávání
Název v angličtině:
The Strategies of Partnership, Marriage and Parenthood Education on Grammar School
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc.
Id práce:
80294
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá strategiemi výchovy partnerství, manželství a rodičovství na střední škole (gymnáziu) v České republice. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit strategii (program) výuky témat týkajících se partnerství, manželství a rodičovství na střední škole gymnaziálního typu. Pro dosažení tohoto cíle byly stanoveny dílčí cíle, které tak tvoří obsahovou strukturu práce. Práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž první čtyři mají terminologicky podložit výzkumnou a aplikační část práce. Vlastním přínosem práce bylo na základě zjištěných skutečností (výsledků výzkumné sondy) vytvořit návod s praktickými náměty, jak se v této problematice orientovat a jak s těmito tématy se studenty gymnázia pracovat formou různých aktivit (besed, přednášek, projektů či volitelného předmětu) v rámci naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na SŠ (podle RVP G), který tato témata zahrnuje.
Abstract v angličtině:
Dissertation thesis deals with the strategies of education for partnership, marriage and parenthood in grammar school in the Czech Republic. The main objective of the thesis is to develop a teaching strategies for subjects and topics relating to the partnership, marriage and parenthood in grammar school. To achieve this objective detail targets have been set and constitute the content and structure of the work. The work is divided into seven chapters, the first four terminologically support research and application of the work. Own contribution was on the basis of gained facts (the results of the research) to create a guide with practical ideas how to tackle with these issues. In addition to that, how to work with grammar school students with these issues through different activities (meetings, lectures, projects and elective subject) by implementing the expected outputs of health education subject on grammar schools (under FEP SE), which includes the following topics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. 44.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. 799 kB