velikost textu

Vliv vápna na konzistenční meze prachovité zeminy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vápna na konzistenční meze prachovité zeminy
Název v angličtině:
Effect of added lime on consistency limits of silty clay
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktor Sotorník
Vedoucí:
Ing. Jan Boháč, CSc.
Oponent:
Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
Konzultant:
Mgr. Zdeňka Metelková
Id práce:
80293
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vlivem vápna na konzistenční meze prachovité zeminy. Byla provedena za podpory grantu GAUK 62008. V rámci práce byly pozorovány změny konzistenčních mezí u sprašové zeminy ze zemníku Horky nad Jizerou s množstvím přidaného páleného vápna (CaO) a dobou zrání. Z vývoje konzistenčních mezí bylo stanoveno nejmenší množství vápna potřebné pro vznik dlouhodobých (pucolánových) reakcí v zemině. Konzistenční meze byly stanoveny normovými postupy v akreditované laboratoři. Měření meze tekutosti bylo provedeno pomocí kužele o rozměrech 80 g/30°. Jako první bylo pozorováno zahřívání vzorku díky exotermické podstatě reakce hašení vápna CaO + H2O → Ca(OH)2 + teplo a rychlá flokulace zeminy po přidání vápna. Dále byl pozorován růst meze plasticity, nepředvídatelné chování meze tekutosti a tím ovlivněné chování indexu plasticity v souladu s poznatky uvedenými v rešeršní části. Výsledky též ukázaly dokončení modifikačních reakcí do 48 hodin od přidání vápna. Také byly potvrzeny poznatky uvedené Rogersem et al. (1997) o tom, že hodnota nejmenšího množství vápna stanovená metodou konzistenčních mezí je nižší než hodnota stanovená pomocí metody měření pH. Závěrem lze uvést, že pro stavební praxi je lepší stanovení nejmenšího množství vápna pomocí metody měření pH, která poskytne jasně stanovený postup a rychlý výsledek oproti stanovení pomocí konzistenčních mezí, které je zdlouhavé, pracné a míra jeho ovlivnění vlivem mineralogie zeminy je vyšší než u metody měření pH.
Abstract v angličtině:
Abstract This work looks into the effect of added lime on consistency limits of silty clay. It was carried out under the support of GAUK 62008 grant. In this work changes of consistency limits of a loessy soil from the borrow pit Horky nad Jizerou with amount of added quicklime (CaO) and curing time were observed. From the development of consistency limits the lowest amount of quicklime needed for the establishment of long – term (pozzolanic) reactions in the soil was determined. Consistency limits were determined following standardized procedures in an accredited laboratory. Determination of the liquid limit was conducted using the 80 g/30° fall cone. Firstly sample heating caused by the exothermic nature of the slaking reaction CaO + H2O → Ca(OH)2 + heat and rapid soil flocculation after the lime addition were observed. Furthermore increase of the plastic limit, unpredictable behavior of the liquid limit and therefore influenced behavior of the plasticity index in agreement with findings stated in the research part were observed. The results showed finishing of the modification reactions within 48 hours after the lime addition too. Findings stated by Rogers et al. (1997) about the value of the lowest amount of quicklime determined by the consistency limits method being lower than the value determined by the pH measuring method were confirmed as well. Lastly one can say that for civil engineering purposes the determination of the lowest amount of quicklime by the pH measuring method is better because this method provides clearly defined procedure and a quick result compared to the consistency limits method, which is slow, arduous and the rate of its affection caused by the soil mineralogy is higher than by the pH measurement method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktor Sotorník 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktor Sotorník 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktor Sotorník 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Boháč, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zdeněk Kudrna, CSc. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Errata Bc. Viktor Sotorník 260 kB