velikost textu

Zatápění dolu Hamr I a posouzení vlivu geologické stavby území na hydrogeologické poměry v severovýchodní části strážského bloku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zatápění dolu Hamr I a posouzení vlivu geologické stavby území na hydrogeologické poměry v severovýchodní části strážského bloku
Název v angličtině:
Flooding of the Hamr I mine and evaluation of the geological structure impact on the hydrogeological conditions in the northeastern part of Stráž block
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Rozman
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Id práce:
80288
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hydrogeologie, důl Hamr I, strážský blok, česká křídová pánev
Klíčová slova v angličtině:
hydrogeology, Hamr I mine, Stráž block, Bohemian Cretaceous Basin
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním úkolem diplomové práce je posouzení vlivu geologické stavby území na hydrogeologické poměry v severovýchodní části strážského bloku. Zájmové území v severních Čechách je charakterizováno dvěma pískovcovými kolektory cenomanského a turonského stáří, které jsou horizontálně oddělené spodnoturonským poloizolátorem. Soustředil jsem se na analýzu hladiny podzemní vody a především na hydrogeologický projev zlomů, žil neovulkanitů a poruch masivu způsobených pracemi v rámci těžby uranu. První část diplomové práce se věnuje obecnému popisu geologických a hydrogeologických poměrů oblasti a shrnutí dosavadních výzkumů a zpráv. Popsal jsem také umělé hydraulické zásahy, které významně ovlivňují stav hladin podzemní vody. V další části jsem na základě údajů z vybraných vrtů vypracoval mapy izolinií hladiny podzemní vody a pozoroval jejích tvar a časový vývoj. Korelaci hladin jsem ověřil komunikaci mezi zvodněmi a přetok přes významnou strukturu zlomového pásma strážského zlomu. Výsledky práce potvrzují těsnící efekt zlomového pásma ve studovaném úseku. Na konkrétních příkladech jsem potvrdil bariérový efekt žil neovulkanitů a zaznamenal příklady zvýšené propustnosti v důsledku porušenosti prostředí zlomy. Korelací hladin cenomanské a turonské zvodně komunikace mezi kolektory zjištěna nebyla. Klíčová slova: hydrogeologie, důl Hamr I, strážský blok, česká křídová pánev
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of diploma thesis is to evaluate the impact of the geological structure on the hydrogeological conditions in the northeastern part of Stráž block. The study area in northern Bohemia is characterised by Cenomanian and Turonian sandstone aquifers, which are horizontally divided by Lower Turonian aquitard. The thesis focuses groundwater level analysis and study hydrogeological impacts of faults, neovolcanic veins and disturbances of rock environment caused by uranium mining. First part of the study presents description of general geological and hydrogeological conditions in the area with summary of previous investigations and reports. Various hydraulic interventions during mining, which have great impact on the groundwater level situation are described. Based on the data from collected boreholes, contour maps of groundwater level are prepared to study its shape and temporal changes. Hydraulic communication through aquitard and through Stráž fault zone have been examined by correlations of groundwater levels. The results of the study confirm sealing effect of Stráž fault zone in the examined section. Barrier effect of the neovolcanic veins has been confirmed on several locations and examples of increased hydraulic conductivity as the result of fault disturbances have been located. The correlations of groundwater levels from the Cenomanian and Turonian aquifers suggest there is no communication between the structures. Key words: hydrogeology, Hamr I mine, Stráž block, Bohemian Cretaceous Basin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Rozman 5.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Rozman 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Rozman 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. 1013 kB
Stáhnout Errata Mgr. David Rozman 39 kB