velikost textu

Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin
Název v angličtině:
The impact of herbivores on plant population dynamics: The importance for biological control of invasive plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Hana Šulcová
Vedoucí:
Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Konzultanti:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Mgr. Zdeněk Janovský
Id práce:
80250
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
herbivorie, invaze, biologická kontrola, obrana rostlin, biodiverzita
Klíčová slova v angličtině:
herbivory, invasion, biological control, plant protection, biodiversity
Abstrakt:
Herbivorie je jedním z nejdůležitějších vztahů rostlin a živočichů. Herbivoři ovlivňují populace rostlin nejen přímo pastvou, ale i třeba sešlapem a vytvářením disturbancí v porostu. Mají také velký potenciál ovlivňovat populační dynamiku jednotlivých druhů rostlin. Cílem této práce je zhodnotit vliv herbivorů na populační dynamiku rostlin a interpretovat jej ve vztahu k biologické kontrole zavlečených rostlin. Při zhodnocování vlivu herbivorů je potřeba brát v potaz i skutečnost, že hebrivoři neovlivňují pouze rostliny, ale také působí na sebe navzájem, ať už přímou kompeticí či nepřímou. Při biologické kontrole proto nemusí být vhodné používat více druhů herbivorů k potlačení nepůvodního druhu. Míra vlivu herbivorů na populační dynamiku rostlin je také závislá na celkových podmínkách ve společenstvu. Málo disturbovaná stanoviště s vysokou mírou kompetice dávají vyšší šanci na úspěch biologické kontroly, protože tamní podmínky usnadňují kompetiční vyloučení cílového druhu. Velkou roli při biologické kontrole mají odlišné životní strategie rostlin, zejména délka života a vytrvalost semenné banky. Monokarpické druhy s přechodnou semennou bankou lze poměrně úspěšně redukovat konzumací semen, případně květů. Oproti tomu u vytrvalých polykarpických druhů je nezbytné redukovat přímo ustavené jedince. V takových situacích se jako poměrně úspěšná jeví biologická kontrola podzemními herbivory. Možnými důvody úspěchu tohoto způsobu biologické kontroly je dlouhodobé působení larev půdního hmyzu a také zvýšení náchylnosti rostlin k patogenům kvůli poškození epidermis kořenů.
Abstract v angličtině:
Herbivory is one of the most important relations between plants and animals. The herbivores affect plant populations not only by grazing, but also by trampling and disturbing the vegetation. Herbivores have also great potential to affect the population dynamics of particular plant species. The aim of this thesis is to evaluate the effect of herbivores on plant population dynamics and to interpret it in relation to biological control of invasive plants. When evaluating the effect of herbivores, it is necessary to keep in mind the fact that herbivores don’t affect only plants but also each other through direct as well as indirect competition. The use of different herbivore species to supress the invasive plants may not necessarily be effective. The range of the effect of herbivores on plant population dynamics depends also on the environmental conditions. Habitats with infrequent disturbances and high competition levels among plants increase the effect of biological control, because high competition facilitates competitive exlusion of the target plant species. Different life-histories of plants play are also important in terms of biological control mainly the life-span and the endurance of the seed bank affect the results. Monocarpic species with short-lived seed bank can be relatively easily reduced by consumption of seeds or florets. On the other hand, perennial polycarpic species need to be reduced by affecting the established individuals. In such plant species, the biological control by below-ground herbivores seems to be relatively more effective. Possible explantions of the success of this herbivore functional group are the long-term activity of belowground insect larvae and the increased vulnerability of plants to pathogens because of damaged root epidermis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Šulcová 400 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Šulcová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Šulcová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Dostál, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB