velikost textu

Koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů
Název v angličtině:
Concept of behaviorial predicate analysis in the case of sexual serial killers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrej Drbohlav
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
80211
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavní smysl této práce je ve vytvoření konceptu predikční diagnostické metody pro účely psychologické a behaviorální predikce násilných sexuálních deliktů. Úkolem této komplexně analytické metody je tedy klasifikace a diferenciace vybraných prediktorů u sexuálních agresorů v průměrných statistických hodnotách a komparace tohoto unikátního modelu s individuálním profilem predisponovaného jedince ještě před exteriorizací patologie. Důsledkem anebo také patologickým modelem, který posloužil v této práci jako "klíčový pro hledání kauzalních a komorbidních vazeb pro včasnou predikci" byl profil sexuálního sériového vraha. Práce je postavena na předpokladu, že tomuto komplexnímu patologickému jevu je možné předcházet anebo jej alespoň lokalizovat mnohem dříve než se rozbují v násilnou, sadisticky agresivní a sexuálně disruptivní osobnost. Tento předpoklad je založen na komparaci 112 prediktorů u 49 sexuálních sériových vrahů ( experimentální skupina), která naznačila několik shodných prvků (explicitních a imlicitních komorbidních vazeb). Jak dalece a kvalifikovaně jsem se úkolu zhostil, je předmětem dílčích rozvah a závěrečného shrnutí.
Abstract v angličtině:
The main purpose of this study is to create a concept of a prediction diagnostic method for psychological and behavioral prediction of sexually offending acts. The target of this complex analytical method is to classify and differentiate chosen predictors in sexual aggressors from statistical average values and to compare this unique model with the profile of an individual, who is prone to pathological behaviour, prior to iť s manifestation. To be able to find the "causal and comorbidity nexus for early prediction", a profile of a sexual serial killer has been used. The study is built on a hypothesis, that it is possible to anticipate this complex pathological profile with features ofviolence and sadistic aggression in the sexual disruptive person before a criminal act is commited. This prediction is based on comparison of 112 predictors in 49 sexual serian killers (experimental group), which has revealed several equal components (explicit and implicit comorbid nexus). To what degree and how qualified I have performed this task is partially reflected both in the body of the work and in the final summary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrej Drbohlav 22.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrej Drbohlav 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrej Drbohlav 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 105 kB