velikost textu

Vliv fluviálně-morfologických makrostruktur na fyzický habitat vodních toků.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv fluviálně-morfologických makrostruktur na fyzický habitat vodních toků.
Název v angličtině:
Impact of fluvial-morphological macrostructrus on the physical habitat of streams.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Strachota
Vedoucí:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Id práce:
80181
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neuronová síť, RHS, EcoRivHab, fluviálně-morfologické makrostruktury
Klíčová slova v angličtině:
neural network, RHS, EcoRivHab, fluvial-morphological macrostructures
Abstrakt:
Cílem práce je najít hlavní parametry popisující fluviálně-morfologické makrostruktury vzhledem k fyzickému habitatu vodních toků na příkladu toku Zlatého potoka a Mandátu. K tomuto účelu byla použita technika neuronových sítí, která umožňuje kvantitativně i kvalitativně posoudit váhu jednotlivých parametrů. Základní podklady pro práci byla získány mapováním zájmového území s využitím metodik ekohydromorfologického mapování EcoRivHab a RHS. Informace o fyzickém habitatu mapovaných vodních toků byla získána z mapových podkladů (ZABAGED) a vlastním mapováním (mj. profily údolí toku laserovým sklonoměrem, korytové akumulace, břehové nátrže). Zpracování proběhlo ve dvou fázích. V první fázi bylo území posouzeno na základě obou metodik. Jako učební data pro neurální síť byly použity výsledky mapování Zlatého potoka. Ve druhé fázi proběhlo srovnání výsledků mapování na dalších tocích pomocí techniky neuronových sítí. Tímto bylo možno určit rozdíly mezi přirozenými úseky vodních toků v geograficky odlišných oblastech a také hlavní, vedlejší a nepodstatné parametry obou metodik pro mapování.
Abstract v angličtině:
This thesis main goal is to nd the main parameters describing fluvial-morphological macrostructures due physical habitat of streams on example study of Zlatý potok stream and Mandát stream. To perform this study was used technique of neural network. Neural network method make possible to make both qualitative and quantitative survey of particular parameters and their weights. Fundamental data used for this thesis was got by mapping regions of interest with two ecohydromorphological methods EcoRivHab and RHS. Information about physical habitat of mapped streams was realized from map's basis (ZABAGED) and by mapping (e.g. valley relief by laser gradiometer, bed loads). Data processing was realized in two parts. In the first part the regions of interest were qualied to both of the methods. Neural network was seeded by data from mapping of the Zlatý potok stream. In the second part results of mapping for all of the streams were compared by technique of neural network. This way it was possible to evaluate dierences among natural parts of streams in geographically dierent areas and also major and minor parameters both of the used methods for mappings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Strachota 147.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Strachota 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Strachota 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 82 kB