velikost textu

Právní ochrana dítěte v ČR (s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní ochrana dítěte v ČR (s přihlédnutím k judikatuře Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva)
Název v angličtině:
Legal protection of childlren in the Czech republic (in the light of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Millerová, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
80134
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závr Ochrana dtí se v posledním století stala zájmem celé spolenosti. To nesporn souvisí s uvdomním si faktu, že zdravý vývoj dítte a pée o nj je základem zdravého fungování celé spolenosti. Dít není objektem výkonu práv jeho rodi, je subjektem, nositelem práv, jehož ochrana v pípad ohrožení nebo porušení ze strany osob za jeho výchovu zodpovdných musí být zabezpeena v podob intervence ze strany státních orgán. Na druhé stran však i tato intervence má své meze, jimiž je zájem a blaho dítte. Stát má povinnost pozitivn psobit na narušené vztahy mezi rodiem a díttem a snažit se o jejich obnovu. Nikoliv o jejich úplné zpetrhání. Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis je kvalitním instrumentem poskytujícím orgánm sociáln-právní ochrany dtí dostatek pravomocí k tomu, aby dtem zajistily nezbytnou ochranu jejich práv. Jasn vymezuje psobnost orgán inných na poli sociáln-právní ochrany dtí a navíc umožuje, aby byla v rozsahu jím vymezeném poskytována též dalšími subjekty, které nemají postavení státního orgánu. Jak však naznauje pedkládaná práce, celou problematiku je teba chápat v širším kontextu. Jak Ústavní soud, tak Evropský soud pro lidská práva ve své rozhodovací praxi nkolikrát upozornili na právo dítte na péi svých rodi a na povinnost státu zajistit na stran svých orgán maximální snahu o sanaci rodiny, píp. o odstranní pekážek (a již sociálních i ekonomických), které brání rodii a dítti být spolu. Bližší pohled na zkoumanou problematiku a zkušenost z praxe mi však odhalili, že eská republika si výtky vrcholných soudních institucí píliš k srdci nebere. I pes mediáln probíranou kauzu Wallových o rok pozdji ESLP opt judikoval v neprospch R ve vci Havelka proti R. Nehled na to, že rozhodnutí v kauze Wallových se opíralo o jiný rozsudek Kutzner proti Nmecku. Krom problém praxe jako je nedostatené personální obsazení orgán, nedostatek odborn školených pracovník a vysoký poet dtí umísovaných do ústavní 86 pée. Je též upozorováno na nedostatené promítnutí zájmu dítte do všech právních pedpis. Nemén šokující je lehkost s jakou státní orgány zavírají oi ped zneužíváním tzv. „pímé adopce“ pípadn ve spojení s institutem druhé domnnky otcovství. V ad pípad zde dochází k jednání, které nepochybn napluje skutkovou podstatu trestného inu obchodování s dtmi. Lze tak shrnout, že, pestože sociáln-právní ochrana za tém dv století svého vývoje nepochybn ušla velký kus cesty, je z výše uvedeného zejmé, že má ješt minimáln stejný kus cesty ped sebou. 87
Abstract v angličtině:
Resumé The subject of my thesis is Legal protection of children in the Czech Republic in the light of the judgements of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights. The purpose of my thesis is not only to describe legal framework of children protection in the Czech Republic but also to critically analyse its real functioning. The thesis is composed of four chapters. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis. The chapter defines role of the family now and in the past and its impact on child’s development. Further the chapter gives definition of a child and his/her position within a family emphasizing that a child is not seen as an object of parental rights but that parents have parental responsibility which includes not only rights but also duties towards a child. The chapter closely introduces UN Convention on the Rights of the Child and the tasks of the Committee on the Rights of the Child. Chapter Two and Three examines relevant Czech legislation. Chapter Two deals with basic principles of social-legal protection of children, such as the best interests and child welfare, and describes different tasks of relevant authorities engaged in children protection. Chapter Three defines the role of the courts and provides an outline of relevant Czech case law and case law of the European Court of Human Rights. Chapter Four concentrates on practical problems described by the academicians, non- governmental organizations and in the judgments of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights. The main aim of the thesis is to prove my initial hypothesis that the Czech legislation provides good mechanism for child protection. However several practical problems still remain. In some cases an amendment of the legislation is proposed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Millerová, Ph.D. 591 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Millerová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Millerová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 706 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB