velikost textu

Věcná břemena

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcná břemena
Název v angličtině:
Easements
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Křižánková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
80124
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věcná břemena, vznik věcných břemen, zánik věcných břemen
Klíčová slova v angličtině:
Easements, origin of an Easements, terminations of an Easements
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se snaží analyzovat institut věcných břemen, a to jak z pohledu de lege lata, tak z pohledu de lege ferenda. V jednotlivých kapitolách je pojednáno o vzniku věcných břemen, o způsobech jejich zániku, dále je rozebrán především jejich obsah a oceňování, a to zejména s ohledem na současnou judikaturu českých soudů. Práce rovněž porovnává historickou úpravu tohoto institutu s tou současnou a rovněž s úpravou budoucí, obsaženou v návrhu nového občanského zákoníku. Veškeré změny v právní úpravě se tato práce snaží analyzovat a doporučit budoucímu vývoji tohoto institutu vhodné řešení aktuálních potřeb.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous work tries to analyze Institute easements, both in terms of de lege lata and de lege ferenda. In each chapter, we discuss the emergence of easements, ways of their demise, as is discussed especially their contents and pricing, particularly with regard to the current case law of the Czech courts. The work also compares the historical treatment of this institute with the present and with future modification, included in the proposed new Civil Code. Any changes in legislation, this work tries to analyze and recommend future development of this institute appropriate solutions to current needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Křižánková 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Křižánková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Křižánková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB