velikost textu

Nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu
Název v angličtině:
Regulation creating a European order for payment procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Anna Dolejší, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
80120
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kapitola 7 Závěr V samotném závěru práce by bylo vhodné zamyslet se nad praktickou využitelností ev- ropského platebního rozkazu, o kterém celá tato práce pojednává. Vzhledem k tomu, že nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu je poměrně čerstvé, přestože bylo přijato již 12. prosince 2006, žádat o vydání evropského platebního roz- kazu a tedy zjistit, jak bude nařízení v praxi fungovat, bylo možné až od 12. prosince 2008. Uvážíme-li, že evropský platební rozkaz lze oproti původnímu návrhu Komise o univerzální použitelnosti použít pouze v přeshraničních případech, jsou tak relativně krátce po datu použitelnosti případy využití evropského platebního rozkazu v praxi zatím vzácné. Proto bych na tomto místě ráda pojednala alespoň o pravděpodobnosti, s jakou může žalobce očekávat úspěšnost získání exekučního titulu v řízení o evropském platebním rozkazu. Ještě v roce 2005 jsem se jako právník-teoretik, resp. lépe řečeno jako studentka právnické fakulty domnívala, že platební rokaz, jak jej upravuje občanský soudní řád, nemůže mít širokého uplatnění v praxi. Tento dojem ve mně vyvolávala především skutečnost, že je tak snadné platební rozkaz zrušit, proto jsem platební rozkaz pova- žovala za institut vhodný pouze v případech, kdy žalovaný svůj dluh uznal a žalobce pouze z nějakého důvodu potřebuje získat exekuční titul. Záhy na to jsem se ale jako začínající právník-praktik sama přesvědčila, že platební rozkaz může skutečně být cesta k exekučnímu titulu bez nadbytečných překážek. V přibližně deseti soudních řízeních, jejichž předmětem byla vždy velmi dobře důkazy podložená pohledávka, která jsem od té doby zastupovala na straně žalobce, jsem na 112 doporučení zkušenějších kolegů žádala platební rozkaz. K mému překvapení žalovaný podal odpor jen v asi třetině případů. Ve dvou případech soud platební rozkaz zrušil, neboť se nepodařilo platební rozkaz žalovanému doručit do vlastních rukou, a ve všech ostatních případech (tj. hrubým odhadem v 40 až 50% případů!) nabyl platební roz- kaz právní moci a stal se exekučním titulem. Aby nebyly výsledky této ”statistiky“ zkreslené, musím však ještě podotknout, že tam, kde žalovaný podal odpor, se jednalo o vymáhání vyšších částek (statisíce či miliony korun českých), zatímco v ostatních případech se převážně jednalo o nižší částky (desetitisíce či statisíce korun českých). Nicméně v jednom z těch případů, kdy žalovaný podal odpor jsem velmi ocenila po- stup soudu podle § 114b občanského soudního řádu, kdy soud s platebním rozkazem žalovanému současně doručil i výzvu, aby v případě podání odporu soudu do 30 dnů od podání takového odporu doručil vyjádření ve věci samé s tím, že nevyjádří-li se či neuvede-li důvody pro popření žalovaného nároku a tyto důvody nedoloží důkazy, soud bude mít za to, že žalovaný uznává nárok uplatňovaný žalobou. Dle očekávání se žalovaný sice ve lhůtě vyjádřil, ale vzhledem k tomu, že pouze uvedl ”nárok popírám“, ale neuvedl, z jakých důvodů, soud rozhodl rozsudkem pro uznání. Občanský soudní řád umožňuje použití tohoto postupu i v řízení o evropském platebním rozkazu. S ohledem na tyto zkušenosti s platebním rozkazem podle občanského soudního řádu, který vykazuje řadu podobných znaků s evropským platebním rozkazem, věřím, že řízení o evropském platebním rozkazu jistě nalezne širšího praktického uplatnění v praxi. K takovému uplatnění je však třeba, aby se veřejnost, a to nejen právnická, dozvěděla více o tom, jak tento institut funguje a jaké možnosti nabízí. Snad k rozšíření takového povědomí přispěje i tato práce. 113
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Anna Dolejší, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Anna Dolejší, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Anna Dolejší, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 3.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 4.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.91 MB