velikost textu

Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů
Název v angličtině:
The attempts to restore the Czech civil society in 1968. The social democracy, Club of the engaged non-party men and K 231 - Association of former political prisoners
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. Zdeněk Jirásek, CSc.
Id práce:
80108
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavní téma disertace tkví ve sledování těch aktivit obnovující se české občanské společnosti v období Pražského jara 1968, které směřovaly k vybudování pluralitního politického systému, k rozbití systému vlády jedné strany a ke změně uzavřeného systému Národní fronty, tak jak se utvořil, respektive byl násilně utvořen po únoru 1948. Fenomén obnovující se občanské společnosti je tu představen na třech konkrétních modelech – občansko-politické aktivizace při snaze obnovit tradiční politickou stranu (sociálně demokratickou), předpolitické a v podstatě klubové činnosti nestranické veřejnosti při vytváření ne zcela zřetelně vyhraněného Klubu angažovaných nestraníků a na příkladu formálně jasně vymezeného K 231, usilujícího o soudní, občanskou a sociální rehabilitaci svých členů. V kontextu dění Pražského jara 1968 jde o nejvýraznější doklady sebeformace občanů, bez přispění politické moci a v konečném důsledku vůči ní. Pokus o obnovu sociální demokracie v období Pražského jara 1968 lze hodnotit jako intuitivní snahu o narušení dogmatu o tzv. vedoucí úloze KSČ ve státu a ve společnosti a o nepřímé podrytí mocenského monopolu komunistů, což v konečném důsledku mohlo vyvolat jeho zánik. Tím, že se sociální demokraté hlásili o své místo na slunci a pokoušeli se proti vůli vládnoucí strany vstoupit do politického systému, nastolovali otázku změny a inovace dosavadních způsobů vládnutí. Už první kontakty mezi zástupci vedení sociálních demokratů a komunistů naznačovaly, že tyto změny by nutně nastávaly v konfrontaci a v konfliktu s plány na reformu, což by významně - a z hlediska komunistů negativně - ovlivnilo výsledný hledaný model „socialismu s lidskou tváří“. Komunisté by v budoucnu zcela jistě ztratili část svého vlivu a tudíž i moci ve prospěch sociální demokracie. Také proto komunistické vedení pokládalo snahy o obnovení sociální demokracie za přímé ohrožení své dekretované politické dominance a za výzvu k boji o moc.
Abstract v angličtině:
The major subject of this thesis is to follow the activities of the restoring Czech civil society during the Prague Spring era that were aimed at setting up a plurality political system, at the decomposition of one-party government, or at the changes in the self-contained (closed) National Front system as it had emerged, or had been forcibly formed after 1948 February. The Phenomenon of the restoring civic society has been presented here in three specific models, namely the civic and political activation preserving the efforts to restore a traditional political party (namely Social Democratic Party), to be followed by the pre-political and in its substance clubbing activities of the non-party public in formation of Club of Engaged Non- Party Men, a lucidly nondescript organization; finally then, a formally clearly determinate K- 231 club endeavouring the judicial, civic and social rehabilitation of its members. Within the contexts of the Prague Spring events, these are the most fragrant documents of self-formation of the citizens without assistance of the political power; in the final effects, even against it. The attempt to restore the Social Democracy (Social Democratic Party, SDP in further) during the Prague Spring 1968 era could be appreciated as an intuitive effort to impair the dogma on the so-called leading role of the Communist Party of Czechoslovakia (CPCz in further) in the society; thus, an attempt to sap the Communist power monopole indirectly that might, in its final consequences, result into its collapse. The Social Democrats, seeking publicly their place under the sun and attempting to enter the political system against the will of the ruling party, installed an issue concerning the change and innovation in hitherto practised systems of governing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Zdeněk Jirásek, CSc. 240 kB