velikost textu

Právní úprava daně z nemovitostí v České republice a její komparace s právní úpravou v Německu a Belgii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava daně z nemovitostí v České republice a její komparace s právní úpravou v Německu a Belgii
Název v angličtině:
Legal regulation of the real estate tax in the Czech Republic and its comparison with the legal regulation in Germany and Belgium
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivana Hlobilová
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
80060
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daň z nemovitostí, plošné stavby, Belgie, Německo
Klíčová slova v angličtině:
real estate tax, surface construction, Belgium, Germany
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem mé práce je analyzovat právní úpravu daně z nemovitostí v České republice, zhodnotit současný právní stav a navrhnout případné změny do budoucna. Důvodem mé analýzy je rozpornost názorů, diskutabilita a zejména potřeba změny právní úpravy této daně. Rigorózní práci jsem rozdělila do pěti kapitol. V první kapitole se zabývám obecnou charakteristikou daní, tříděním daní a postavením daně z nemovitostí v daňové soustavě České republiky. V druhé kapitole se zabývám vlastní právní úpravou daně z nemovitostí. V úvodu kapitoly se věnuji pojmům, které považuji vzhledem k tématice za nezbytné vyložit. Dále popisuji konstrukci daně z pozemků a daně ze staveb. Zvláštní pozornost věnuji problematice plošných staveb, a to v návaznosti na judikaturu, připravovanou novelu zákona o dani z nemovitostí a rovněž připravovanou rekodifikaci soukromého práva. V závěru této kapitoly se zabývám i vztahem daně z nemovitosti a správou daní. Při hodnocení současného právního stavu a navrhování případných změn v budoucnu, jsem se inspirovala právní úpravou zdaňování vlastnictví k nemovitostem v Německu a Belgii, což je předmětem třetí a čtvrté kapitoly. Pátá, stěžejní kapitola rigorózní práce, obsahuje mé úvahy de lege ferenda o dani z nemovitostí. Zabývá se důvody existence této daně, návrhy na změnu její konstrukce, a pravomocemi obcí. V závěru své práce shrnuji výsledky mého bádání, hodnotím právní úpravu daně z nemovitostí a předkládám vlastní názory na vhodné změny v úpravě daně z nemovitostí i v jejich legislativní úpravě do budoucna. 111
Abstract v angličtině:
SUMMARY The purpose of my thesis is to analyse the regulation of real estate tax in the Czech Republic, to assess the current legal situation and to suggest possible future changes. The reason for my research is the contradictory opinion on this tax, its disputability and the necessity of change of the respective tax legislation. The thesis is composed of five chapters. Chapter one is introductory and deals with the general characteristics of taxes, sorting taxes and the tax system of the Czech Republic. Chapter Two examines relevant Czech legislation regarding the real estate tax. Particular attention is paid to the issue of surface constructions, in relation to the judicature, amendment to the real estate tax act and also to the upcoming recodification of private law. At the end of the chapter is also dealt with the relationship of real estate taxes and tax administration. When evaluating the current legal situation and suggesting possible changes in the future, I was inspired by the taxation of the real estate in Germany and Belgium, which is the subject of the third and fourth chapters. Fifth, a fundamental chapter of the thesis contains my reflections de lege ferenda on real estate tax. It deals with the reasons for the existence of this tax, suggestions to change its structure and powers of municipalities. At the end of the thesis I summarize the results of my research, asses the regulation of the real estate tax and recommend changes to be made in legislation. 112
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Hlobilová 672 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Hlobilová 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Hlobilová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 80 kB