velikost textu

Europeizace českého trestního práva procesního

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Europeizace českého trestního práva procesního
Název v angličtině:
Europeisation of Czech Criminal Procedure Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
80054
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
europeizace, trestní právo, spolupráce v trestních věcech
Klíčová slova v angličtině:
Europeanisation, Criminal Law, Cooperation in Criminal Matters
Abstrakt:
Abstrakt Tématem rigorózní práce je europeizace trestního práva procesního v prostoru Evropské unie a v České republice. V práci je vedle obecných otázek europeizace trestního práva, včetně vymezení pojmu europeizace trestního práva, nástinu historického vývoje a vymezení základních pramenů práva, zaměřena pozornost na vybrané nástroje europeizace trestního práva procesního, institucionální rámec spolupráce a postavení obětí a poškozených trestnou činností. Závěrečná kapitola se věnuje problematice základních práv a svobod v trestním řízení v procesu europeizace trestního práva procesního se zaměřením na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is the Europeanisation of Criminal Procedural Law in the European Union region and in the Czech Republic. The thesis deals with the general questions of Europeanisation of Criminal Law including definition of the institute of Europeanisation of Criminal Law, outline of historical evolution of Europenisation and characteristic of the sources of law and besides concentrates on basic instruments of Europeanisation of Criminal Procedural Law, institutional framework for cooperation and the position of victims and aggrieved person. The last chapter deals with the analysis of fundamental rights and freedoms in the criminal procedure within the process of Europeanisation of Criminal Procedural Law with a view to the judicature of the Court of Justice of the European Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. 953 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 467 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 422 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB