velikost textu

Ekologické zemědělství v kontextu s poznatky moderní biologie rostlin - aktualizace středoškolského učiva biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologické zemědělství v kontextu s poznatky moderní biologie rostlin - aktualizace středoškolského učiva biologie
Název v angličtině:
Organic farming and modern plant biology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Fantová
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Id práce:
80041
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Smyslem této práce je seznámit středoškolské učitele a jejich studenty s koncepcí ekologického zemědělství z hlediska poznatků současné vědy, na poli biologie rostlin. První část je věnovaná ekologickému zemědělství, příčinám jeho vzniku a ideologickému podtextu, dále shrnuje a rozebírá jeho výhody a nevýhody. Druhá část je pak zaměřena na biotechnologické zemědělství, využívající šlechtitelských metod genového inženýrství. Možností koexistence, konfrontací a srovnáním těchto dvou přístupů používaných v současném a budoucím zemědělství se zabývá část třetí. Poslední část je věnovaná zařazením této problematiky do současné výuky na středních školách a jeho významu, zahrnuje analýzu učebnic a kurikulárních dokumentů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to introduce the concept of organic farming from the point of view of contemporary science in the field of plant biology to secondary school students and their teachers. The first part deals with organic farming, its origins and ideological subtext, further on its advantages and disadvantages are summarized. The second part focuses on biotechnological agriculture which uses breeding methods of genetic engineering. The third part presents possibilities of coexistence and confrontation and comparison of these two approaches used in present and future agriculture. The last part deals with inclusion of this topic into present secondary school education and its significance. It includes analysis of textbooks and curricular documents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Fantová 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Fantová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Fantová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB