velikost textu

GM rostliny pro budoucnost globálně oteplované planety - aktualizace gymnaziálního studia biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
GM rostliny pro budoucnost globálně oteplované planety - aktualizace gymnaziálního studia biologie
Název v angličtině:
Genetically modified plants for future of globally warmed planet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Nedělová
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Konzultanti:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
80024
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genové inženýrství, geneticky modifikované rostliny, globální oteplování, klimatické změny, stres, tolerance, sucho, vodní deficit, salinita, učivo biologie
Klíčová slova v angličtině:
genetic engineering, genetically modified plants, global warming, climatic changes, stress, tolerance, drought, water deficit, salinity, biology curriculum
Abstrakt:
S globálním oteplováním planety a tím i změnami místních teplotních a vlhkostních režimů přichází do zemědělství řada problémů, majících neblahý vliv na úrodu. Ty budou významné především v rozvojových zemích, které jsou již nyní zasahovány suchem a ohroženy hladomorem. Velkým cílem je proto vytvořit rostliny odolné vůči těmto klimatickým změnám. Samotné klasické šlechtění na tyto úkoly evidentně nestačí. Významně by však mohlo přispět genové inženýrství prostřednictvím geneticky modifikovaných (GM) rostlin. Tato moderní šlechtitelsko-pěstitelské technologie má na rozdíl od klasického šlechtění několik výhod. Jednou z nich je například cílená a dobře kontrolovatelná změna genotypu, což umožňuje získat rostliny s konkrétními požadovanými vlastnostmi.
Abstract v angličtině:
Many problems which have an adverse impact on crops, come into the agriculture with global warming the planet and thus changes in regional temperature and humidity regimes. These problems will be significant especially in developing countries that are already interfered by drought and threatened by famine. Therefore major target is developing of plants resistant to these climatic changes. Only the very classical breeding doesn't clearly sufficient for these tasks. However, genetic engineering could contribute significantly by genetically modified (GM) plants. This modern breeding-cultivation technology has several advantages in comparison with traditional breeding. One of them is for example targeted and well-controlled change in genotype, which allows obtaining plants with specific desired properties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Nedělová 695 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Nedělová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Nedělová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB