velikost textu

Genetická studie dětské obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetická studie dětské obezity
Název v angličtině:
Genetic study of obesity in children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Říhová
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Peter Novota, Ph.D.
Id práce:
79947
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
DNA, polymorfizmus, obezita, asociace, děti, adolescenti
Klíčová slova v angličtině:
DNA, polymorphism, obesity, association, children, adolescents
Abstrakt:
Obezita je multifaktoriální onemocnění. Genetické faktory se na jejím vzniku podílejí ze 40-70% (Barsh et al., 2000). Její výskyt je spjat s řadou zdravotních komplikací, které ovlivňují kvalitu života a zkracují jeho délku. Promítá se do stále mladšího věku a její prevalence ve světě roste. I když bylo popsáno několik stovek genetických markerů souvisejících s obezitou, stále ještě neznáme všechny příčiny, což znesnadňuje účinnost terapie. Předmětem této práce bylo studium vybraných genů a jejich polymorfizmů: FABP2 (rs1799883) a PLIN (rs1052700 a rs894160). Cílem bylo prokázat asociaci zjištěných genotypů s antropometrickými a biochemickými parametry související s obezitou v souboru 299 dětí a adolescentů ve věku 7–18 let. Dalším cílem bylo prokázat vliv těchto genotypů na úspěšnost redukční terapie. Asociace polymorfizmů s antropometrickými a/nebo biochemickými parametry byla hodnocena zvlášť u chlapců a dívek. Zjištěné frekvence genotypů se mezi pohlavími nelišily a byly v souladu s variabilitou jiných zkoumaných populací. U polymorfizmu rs1799883 nebyla nalezena asociace s naměřenými antropometrickými a biochemickými parametry, ani vliv na ztráty hmotnosti během redukční terapie. U TT homozygotních jedinců polymorfizmu rs1052700 byly nalezeny signifikantně vyšší hodnoty BMI a dalších antropometrických parametrů na začátku měření. Byl nalezen i mírný vliv na biochemické parametry glukózového metabolizmu. U dívek s TT genotypem byly potvrzeny signifikantně nižší úbytky tukové hmoty v těle po redukční terapii, u chlapců došlo k výraznému poklesu tukuprosté hmoty. U chlapců dále došlo k většímu snížení hladiny inzulínu a HOMA-IR. Vliv polymorfizmu rs894160 na parametry na začátku měření byl potvrzen pouze u chlapců. Naopak byl prokázán signifikantní vliv minoritní A alely u rs894160 na rezistenci k redukční terapii, a to pouze u dívek.
Abstract v angličtině:
Obesity is multifactorial dissease. Genetics factors participate in its origin of 40–70% (Barsh et al., 2000). Incidence of obesity is associated with a number of complications, which affect quality of life and abbreviate its length. It is projected in constantly younger age and its prevalence in the world grows. Even though several hundred genetics markers associated with obesity have been described, we still do not know all causes, which complicates efficiancy of treatment. Subject of this study was research of selected genes and their polymorphisms: FABP2 (rs1799883) and PLIN (rs1052700 and rs894160). The aim was to establish association between genotypes and antropometric and biochemical parameters related to obesity in group of 299 children and adolescents aged 7–18 years. Next goal was to establish whether these polymorphisms affect success of reduction therapy. SNP associations with antropometric and/or biochemical parameters were evaluated for boys and girls separately. Observed genotype frequencies between sex did not differ and they were in accordance with those explored in other populations. In rs1799883 polymorphism neither association with measured anthropometric and biochemical parameters nor effect on weight loss during reduction therapy have been found. The TT homozygote subjects of polymorphism rs1052700 had significantly higher BMI and other anthropometric parameters at the initial measurement. Was also observed a slight effect on biochemical parameters of glucose metabolism. In girls with TT genotypes were confirmed lower decrease of fat mass after reduction therapy, in boys there was significant decrease of fat free mass. In boys, there was also a greater reduction in insulin levels and HOMA-IR. Effect of polymorphism rs894160 on the parameters at the beginning of the measurement was confirmed only in boys. Conversely, we observed only in girls the signifiant impact of minor A alelle of rs894160 on the resistance to reduction therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Říhová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Říhová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Říhová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Peter Novota, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 144 kB