velikost textu

Odhad infiltrace ultrajemných částic aerosolu pomocí metody absorbance: Kvality ovzduší ve školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odhad infiltrace ultrajemných částic aerosolu pomocí metody absorbance: Kvality ovzduší ve školách
Název v angličtině:
Estimating infiltration of quasi-ultrafine aerosol by the absorbance method: Air quality in schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Pavla Stehlíková
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Id práce:
79908
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znečistění ovzduší vnitřních prostor, ultrajemné částice, absorbance, školy
Klíčová slova v angličtině:
indoor air pollution, ultrafine particles, absorbance, schools
Abstrakt:
Odhad infiltrace kvazi-ultrajemných uhlíkatých částic aerosolu pomocí metody absorbance: kvalita ovzduší ve školách Pavla Stehlíková Abstrakt Předkládaná diplomová práce, zaměřená na odhad množství kvazi-ultrajemných uhlíkatých částic v tělocvičnách, navazuje na předchozí studie zpracované v Ústavu pro životní prostředí zkoumající kvalitu ovzduší ve školách. Měření proběhlo ve třech tělocvičnách základních škol: v centru Prahy, na okraji Prahy a v příměstské obci Černošice, dohromady ve 20 kampaních, v různých obdobích v letech 2005 – 2009. Velikostní frakce částic byly získány pomocí 5-stupňového kaskádového impaktoru Sioutas. Pro tuto práci byly použity filtry zachycující frakci částic <0,25 µm. K hodnocení množství uhlíkatých částic jako indikátoru spalovacích procesů byla použita metoda absorbance (Black Smoke) a získané hodnoty byly převedeny na absorpční koeficienty (v m-1.10-5). Průměrné hodnoty absorpčních koeficientů za celé sledované období byly zjištěny vyšší ve venkovním prostředí (14,66 ± 8,93 m-1.10-5) v porovnání s hodnotami uvnitř tělocvičen (13,64 ± 8,08 m-1.10-5). Mezi vnitřními a venkovními hodnotami absorbance byly zjištěny významné korelace jak pro všechny školy dohromady, tak pro každou školu zvlášť (Spearmanův korelační koeficient v rozmezí 0,834-0,957, směrnice regresní rovnice bj v rozmezí 0,759-1,007), naznačující vysokou penetrační schopnost těchto částic mezi vnějším a vnitřním prostředím. Vliv přítomnosti cvičících osob na hodnoty absorpčních koeficientů nebyl v této práci prokázán (korelační koeficient 0,059), což naznačuje, že hlavním zdrojem kvazi-ultrajemných částic v tělocvičnách je s největší pravděpodobností venkovní prostředí. Posuzováním vlivů fyzikálních faktorů se jako nejsilnější činitel projevila rychlost větru. Při porovnání zimního a letního období nebyly odhaleny významné rozdíly v hodnotách absorpčních koeficientů, což ukazuje na dopravu jako převládající zdroj těchto částic. Fakt, že vnitřní hodnoty absorpčních koeficientů odpovídají v mnoha případech hodnotám ve venkovním prostředí, naznačuje, že cvičení v tělocvičnách v městských oblastech s vysokou dopravní zátěží může představovat významné zdravotní riziko zejména pro děti, které patří mezi nejcitlivější skupinu obyvatel. Klíčová slova: znečistění ovzduší vnitřních prostor, absorbance, ultrajemné částice, školy
Abstract v angličtině:
Estimating infiltration of quasi-ultrafine black carbon particles by an absorbance method: air quality in Pavla Stehlíková Abstract This diploma thesis focused on the estimating quasi-ultrafine particles amount in school gyms continue previous study researched air quality in schools. The size-segregated mass concentration of particulate matter was measured in three elementary school gyms in central part of Prague, on periphery of Prague and in a small settlement Černošice during twenty campaigns, from 2005 to 2009. The mass concentration of particulate matter were measured by 5-staged Sioutas impactor. For this thesis we have selected samples on filters with particle size <0,25µm. To evaluate carbonaceous particles amount we used reflectance. Reflectance was transformed into an absorption coefficient (m- 1.10-5). The average levels of absorptions coeficients were higher outdoors (14,66 ± 8,93 m- 1.10-5) than indoors (13,64 ± 8,08 m-1.10-5). The correlations between absorption coeffitients outdoors and indoors were significant for all schools (Spearman’s correlation coefficient at intervals 0,834-0,957, regression slope 0,759-1,007), suggesting a high outdoor-to-indoor penetration rate. The weak correlation between absorption coefficients and number of exercising pupils (correlation coefficient 0,059) indicates that main source of these carbonaceous particles is outdoors. Evaluating influences of physical factors we obtained a dominant influence of wind speed. The seasonal differences were found non-significant for absorption coefficients. This finding supports hypothesis that traffic is the main source of these particles throughout the year. Considering the fact that, absorption coeffitients indoors and levels outdoors are relative similar, the physical exercise performed in gyms in urban areas with high traffic intensity may represent a considerable health risk especially for children because of their higher sensitivity to air pollution. Keywords: indoor air pollution, ultrafine particles, absorbance, schools
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Pavla Stehlíková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Pavla Stehlíková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Pavla Stehlíková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB