velikost textu

Vzdálenost škol od zdrojů znečištění ovzduší: Odhad zdravotních rizik metodami GIS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdálenost škol od zdrojů znečištění ovzduší: Odhad zdravotních rizik metodami GIS
Název v angličtině:
Proximity of schools to sources of air pollution: Estimation of health risk by GIS methods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Strejčková
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
79905
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá odhadem potenciálních zdravotních rizik ve školách exponovaných znečišťujícím látkám z automobilové dopravy. Využívá k tomu metod geografického informačního systému (GIS). Silniční doprava je zdrojem suspendovaných částic, jejichž dlouhodobá expozice má vliv na vzrůst chorob dolních cest dýchacích, chronické obstrukční plicní onemocnění, redukci plicních funkcí a kardiovaskulární onemocnění, především ve velkých městských aglomeracích. Vedle dlouhodobě a vážně nemocných a seniorů patří mezi zvláště citlivé skupiny obyvatel k vlivům zevního prostředí i děti. Ve školách tráví značnou část svého času. Již mnohé odborné studie upozornily na zvýšené riziko respiračních onemocnění a pomalejší vývoj plicních funkcí u dětí navštěvujících školy v blízkosti intenzivní dopravy. Jedním z cílů předkládané práce je prostřednictvím technik GIS lokalizovat v regionu hlavního města Prahy základní školy a zjistit, do jaké míry může kvalitu ovzduší v místě, kde školy stojí, ovlivnit znečištění ovzduší původem z dopravy. Přestože odhad potenciálního rizika plynoucího z expozice atmosférickým polutantům z dopravy je založen na nepřímých metodách GIS, je možné se domnívat, že podobně jako v zahraničních studiích, lze u silně exponovaných škol očekávat i vysoké koncentrace škodlivin, které infiltrují do vnitřního prostředí budov a mohou tak ovlivnit zdravotní stav, zejména u citlivých jedinců. Výsledky této práce mohou přispět k diskuzi o budoucí kvalitě životního prostředí ve městech.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the estimation of potential health risks at schools exposed to traffic-related air aollutants. It is based on the method of a geographic information system (GIS). Road traffic is a source of suspended particles, whose long-term exposure has an effect on the growth of the lower respiratory tract disease, chronic obstructive pulmonary disease, reduction of lung function and cardiovascular disease, especially in the large urban agglomerations. Besides the long and seriously ill and the elderly, children belongs to the particularly vulnerable group of population. Children used to spend a great deal of time at schools. Many scientific studies have found associacions between proximity to traffic and increased risk of respiratory disease and a slower development of lung function among children attending schools close to busy roads. One of the aims of this study is to locate elementary schools in the region of Prague by GIS techniques and examine, whether the aquality of air in the place where schools stands to is influenced by the traffic air pollution. Although the estimation of the potential health risk is based on indirect methods of GIS, it is possible, that high concentrations of pollutants could infiltrate into the most exposed schools and cause adverse health effects, especially to sensitive ones. The results of this study could contribute to discussion about quality of urban environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Strejčková 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Strejčková 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Strejčková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB