velikost textu

Vliv velikosti, umístění a návštěvnosti na kvalitu ovzduší učeben

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv velikosti, umístění a návštěvnosti na kvalitu ovzduší učeben
Název v angličtině:
The effect of size, location and occupancy on air quality of classrooms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Stupková
Vedoucí:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Id práce:
79904
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce byla zaměřena na sledování velikostně rozlišené hmotnostní koncentrace aerosolu ovlivněnou velikostí, polohou a návštěvností učeben. Motivací k vypracování této práce je zkoumání vlivu aerosolů na zdraví lidí, kteří tráví ve vnitřním prostředí budov většinu svého času. Částice aerosolu mohou mít toxické, alergenní a karcinogenní účinky. Ve školách může zvýšená koncentrace ovlivňovat soustředěnost a pohodu studentů během výuky. Cílem práce bylo popsat vliv venkovního ovzduší na ovzduší uvnitř budovy podle umístění jednotlivých učeben a zjistit vliv velikosti a návštěvnosti na koncentraci aerosolu. Dále se během zpracování posuzoval vliv vybraných mikroklimatických a meteorologických faktorů jako teplota, vlhkost, apod. Měření probíhalo ve třech různě velikých posluchárnách jedné budovy Karlovy univerzity v Benátské ulici a současně venku. Období měření bylo rozděleno na kampaně do jednoho roku, které zahrnovaly tři až čtyři dny v každém měsíci. V průběhu kampaní byla sledována obsazenost učeben a přirozené větrání. K měření 24 hodinové koncentrace velikostně rozlišeného aerosolu byly používány impaktory Sioutas. Koncentrace jsme stanovili gravimetricky. Koncentrace jemného aerosolu uvnitř budov v jednotlivých učebnách reagovala na množství aerosolu vně budovy. Frakce jemného aerosolu byly také ovlivněny umístěním učebny v budově. Vysoké korelace hrubého aerosolu v posluchárnách s množstvím lidí naznačují závislost koncentrace na obsazenosti a charakteru poslucháren. Závislost koncentrace hrubého aerosolu na obsazenosti ukazuje i srovnání koncentrace dnů s výukou se dny bez výuky, kde je vidět, že množství hrubého aerosolu v období bez aktivity lidí je mnohem nižší než v pracovních dnech. Mikroklimatické podmínky v námi zkoumaných učebnách nebyly zcela vyhovující.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on investigation of size differentiated mass concentrations of aerosol in relation with size, location and occupancy of classrooms. The motivation to write this thesis was research of aerosol effects on human health. People in developed countries spend most of their time indoors thus indoor air quality affects their performance, well-being and health. The aerosol particles could be toxic, allergenic and carcinogenic. Higher concentration of particulate matter (PM) could affect performance and well-being of students during lessons. The aims of the study were examination of outdoor/indoor relation of PM according to classrooms locations and occupancy effect on the PM concentrations. Microclimatic and meteorological factors (e.g. temperature, humidity) were also assessed. Measurements were performed simultaneously in three size different classrooms in a building of Charles University in Prague (Benátská 2) and outside the building. The measurements were undertaken during one year, when each campaign contained 3 or 4 days of a month. The occupancy and changes in natural ventilation were monitored in each classroom during every campaign. Cascade impactors Sioutas were used for 24-hours PM collecting. The concentrations were determined gravimetrically. Concentrations of fine particulates (FPs) indoors responded to concentrations outdoors. FPs was also influenced by a location of particular classroom in the building. High correlations of coarse particulates (CPs) in classrooms with a lot of people indicate dependence of concentration on occupancy and character of classroom. Linkage of the CPs concentrations with the occupancy confirmed differences between days with/without lessons. The concentrations during days without lessons (no human activity was undertaken in the classrooms) were lower than during days with lessons (usually weekdays). In some cases microclimatic condition (humidity) in the classrooms were not appropriate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Stupková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Stupková 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Stupková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB