velikost textu

Vývoj leishmanií podrodu Viannia v přenašeči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj leishmanií podrodu Viannia v přenašeči
Název v angličtině:
Viannia development in the vector
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Hlaváčová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent:
RNDr. Anna Dostálová, Ph.D.
Id práce:
79901
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Viannia, vývoj, přenašeč, teplota, RNA interference
Klíčová slova v angličtině:
Viannia, development, vector, temperature, RNA interference
Abstrakt:
ABSTRAKT Leishmanie podrodu Viannia jsou parazitičtí prvoci přenášení flebotomy (Diptera: Phlebotominae). Vyskytují se v tropických a subtropických oblastech Jižní Ameriky, kde způsobují kutánní a mukokutánní leishmaniózy. Naše práce se zabývala vývojem zástupců podrodu Viannia v trávicím traktu přenašeče a faktory, které jejich vývoj ovlivňují. V první části jsme zkoumali, jakým způsobem se vyvíjí Leishmania (Viannia) braziliensis v trávicím traktu Lutzomyia longipalpis. Pomocí GFP značeného kmene jsme potvrdili, že se jedná o peripylární typ vývoje. Po úniku z endoperitrofického prostoru promastigoti nejprve kolonizovali zadní střevo a poté migrovali anteriorně. Ve střevě se vyskytovaly 4 morfologické formy: dlouhé nektomonády, krátké nektomonády, metacykličtí promastigoti a paramastigoti. Pomocí histologických metod jsme demonstrovali přichycení leishmanií v pyloru, zatímco v mesenteronu byli přítomní pouze volní promastigoti. Přichycení promastigotů k epitelu mesenteronu, které je běžné u podrodu Leishmania, u L. braziliensis nebylo pozorováno. Další část práce byla věnována vlivu teploty na zástupce podrodu Viannia v přenašeči. Sledovali jsme vývoj dvou blízce příbuzných druhů L. peruviana a L. braziliensis ve střevě Lu. longipalpis při 20 °C a 26 °C. Leishmania braziliensis se vyvíjela dobře za obou sledovaných teplot. Leishmania peruviana byla schopná dospět do stadia pozdní infekce pouze ve 20 °C. To svědčí o adaptaci L. peruviana na vývoj v nižších teplotách a její neschopnosti přizpůsobit se rychlejšímu trávení a časnější defekaci flebotomů za vyšších teplot. V třetí části jsme se pokusili objasnit, jaký vliv má RNA interference (RNAi) na vývoj L. braziliensis v trávicím traktu Lu. longipalpis. V našich experimentech jsme porovnávali vývoj přirozené linie WT s vývojem mutantních linií c14 a c16 a reexprimujících linií c401 a c605. Mutantní linie mají deleci genu pro protein Argonaut, jež je esenciální pro funkci dráhy RNAi. Během experimentů jsme bohužel zjistili, že všechny testované linie kmene M2903, včetně kontrolní WT, nejsou schopné vývoje v pozdějších fázích infekce. Vliv RNAi na vývoj L. braziliensis v Lu. longipalpis se proto nepodařilo objasnit. Klíčová slova: Viannia, vývoj, přenašeč, teplota, RNA interference
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Leishmania of the subgenus Viannia are protozoan parasites transmitted by phlebotomine sandflies (Diptera: Phlebotominae). They occur in tropical and subtropical areas in South America, where they cause cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis. In this thesis, we studied developmental pattern of Viannia group and factors affecting its development within the sand fly gut. First, we investigated Leishmania braziliensis development within the Lutzomyia longipalpis digestive tract. Using GFP-labeled strain we demonstrated peripylar development: promastigotes escaped from the endoperitrophic space, colonized the hindgut and then migrated anteriorly. Four morphological forms were found within the Lu. longipalpis digestive tract: elongated nectomonads, short nectomonads, metacyclic promastigotes and paramastigotes. Furthermore, using the histological methods we demonstrated parasite attachment in pylorus region, while there were only free promastigotes in the midgut; neither form was found attached to the midgut epithelium. The next part was devoted to the effect of temperature on Viannia in Lu. longipalpis. We compared development of two closely related species L. peruviana and L. braziliensis at 20 °C and 26 °C. Leishmania braziliensis developed well in both temperatures tested, L. peruviana developed late-stage infections only at 20 °C. These results suggest that L. peruviana is adaptated to lower temperature and is unable to survive vector’s faster digestion and earlier defecation at higher temperature. In the third part of the thesis we tried to clarify the effect of RNA interference (RNAi) on L. braziliensis development within the Lu. longipalpis digestive tract. We compared development of wild type with knock-downs c14 and c16 an add-backs c401 and c605. Knock-downs had inactivated RNAi pathway through deletion of the Argonaut gene. Unexpectedly, we found that all tested lines of M2903 strain, including the wild type, did not develop in the later stages of infection. Therefore, the question whether the RNA interference affects L. braziliensis development within the sand fly Lu. longipalpis remains unanswered. Key words: Viannia, development, vector, temperature, RNA interference
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Hlaváčová 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Hlaváčová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Hlaváčová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anna Dostálová, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB