velikost textu

Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Collateralized Debt Obligation: Valuation and Sensitivity Analysis
Název v češtině:
Zajištěná dluhová obligace:ocenění a citlivostní analýzy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Buzková
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Id práce:
79892
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Zajištěná dluhová obligace (Collateralized debt obligation - CDO) je kreditní strukturovaný produkt navázaný na množinu podkladových dluhových cenných papírů s výrazným pákovým efektem. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o formu pojištění proti kreditnímu riziku, ve kterém vydávající CDO představuje pojištěnce a investor pojistitele. Zatímco emisní aktivita CDO v posledních letech výrazně rostla, na konci roku 2008 byly dvě třetiny CDO ve stavu úpadku. Cílem této práce je objasnit, proč k úpadkům došlo a vyvodit takové důsledky, které umožní další existenci trhu s CDO. Vyvinuli jsme tedy oceňovací program v MS Excel VBA založený na jednofaktorovém modelu gaussovské kopule, s jehož využitím pak aplikujeme citlivostní analýzu a modelujeme cenu tranše CDO před prvními zásahy současné finanční krize a po nich. Získáváme tak ztrátu investorů v důsledku změny očekávaných hotovostních toků. Přicházíme na čtyři hlavní nedostatky trhu s CDO. Za prvé, diverzifikace podkladových aktiv byla na nízké úrovni. Za druhé, pochopení modelu nebylo úplné, což vedlo ke špatnému ocenění CDO. Za třetí, v důsledku toho byla špatně oceněna i korelace mezi aktivy. Dále pak na základě výpočtu demonstrujeme čtvrtý nedostatek - povinnost oceňovat aktiva podle jejich tržní hodnoty, což může mít ničivé důsledky. Navrhneme také doporučení pro odstranění těchto nedostatků. vi Project of the Thesis Term of master examination: June 2009
Abstract v angličtině:
Abstract A collateralized debt obligation (CDO) is a highly leverage structured credit product linked to credit events of a pool of underlying debt securities. CDO can be understood as an insurance against a credit risk of the pool where its issuer is a protection buyer and its investor is a protection seller. Whereas a CDO issuance has boomed in recent years, by the end of 2008 two thirds of CDOs were in a formal state of default. The aim of this thesis is to clear up the course of events which lead to the suspension of the CDO market and to deduce recommendations for its future development. To do so we develop a valuation program in MS Excel VBA based on a One Factor Gaussian Copula model. Using the program we first apply a sensitivity analysis, than we model value of a CDO tranche before the financial crisis stroke and after it to value a loss of investors based on a change in expected cash- flows. We detect four main deficiencies. First, the market was not properly diversified. Second, the valuation model was often not deeply understood which led to a mispricing of CDO tranches. Third, this resulted in a mispriced base correlation. We also numerically demonstrate the fourth deficiency, i.e. the mark-to-market valuation obligation which can have destructive effects. Recommendations to remove these deficiencies are suggested. Keywords: collateralized debt obligations, Gaussian Copula, valuation, securitization JEL: G01, G32, C63
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Buzková 2.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Buzková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Buzková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 211 kB