velikost textu

Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis, jeho konformace a iontová rovnováha v hostitelské buňce.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis, jeho konformace a iontová rovnováha v hostitelské buňce.
Název v angličtině:
Adenylate cyclase toxin of Bordetella pertussis, its conformation and ion balance in host cell.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Motlová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Id práce:
79834
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adenylát-cyklázový toxin, Bordetella pertussis, fluorescenční rezonanční přenos energie, lipozom, oligomerizace CyaA, transport sodných kationtů
Klíčová slova v angličtině:
adenylate cyclase toxin, Bordetella pertussis, fluorescence resonance energy transfer, liposome, oligomerization CyaA, sodium influx
Abstrakt:
ABSTRAKT Adenylát-cyklázový (CyaA, ACT) toxin je jedním z hlavních virulenčních faktorů bakterie Bordetella pertussis. Ačkoli se CyaA váže na mnoho typů membrán, předpokládá se, že jeho receptorem je integrin CD11b/CD18, který je exprimován na povrchu myeloidních buněk. CyaA patří do rodiny RTX toxinů-hemolyzinů. CyaA působí na hostitelské buňky dvěma na sobě nezávislými aktivitami. Jednou z nich je přeměna ATP na cyklické AMP, kterou zajišťuje adenylát-cyklázová (AC) doména po translokaci do cytozolu hostitelské buňky, při které dochází ke vstupu vápenatých kationtů do hostitelské buňky. Translokace je pravděpodobně iniciována interakcí monomeru CyaA s cílovou membránou. Druhá aktivita CyaA je tvorba kanálu, selektivního pro kationty, který může způsobit koloidně osmotickou lyzi cílových buněk. Kanálo-tvorná aktivita je zajišťována RTX hemolyzinovou doménou a předpokládá se u ní oligomerizace, i když bylo zjištěno, že únik draselných kationtů z hostitelské buňky způsobuje CyaA ve formě monomeru. Také není jasné, zda by k oligomerizaci CyaA docházelo v roztoku, nebo až po interakci s hostitelskou membránou. Cílem této práce bylo zkoumat tok sodných iontů na membráně myších makrofágů J774A.1, které na svém povrchu exprimují CD11b/CD18 integrin. Pro dosažení tohoto cíle byly použity fluorescenční metody. Konkrétně se jednalo o sledování změny koncentrace sodných kationtů v cytozolu buněk J774A.1 obarvených sondou SBFI/AM pomocí emisního poměrového měření nebo sondou Sodium Green pomocí sledování změny doby dohasínání v časovém rozlišení. Dalším cílem práce bylo zkoumání oligomerizace CyaA na různých membránových systémech, mimo jiné i na membránách makrofágů s CD11b/CD18 integrinem. Zde jsme využili fluorescenční metodu měření FRET v časovém rozlišení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Adenylate cyclase (CyaA, ACT) toxin is one of the major virulence factors of Bordetella pertussis. Although CyaA binds to many types of membranes, it is assumed that the integrin CD11b/CD18 is its receptor which is expressed on the surface of myeloid cells. CyaA belongs to the family of RTX toxin-hemolysins. CyaA acts on the host cells by two independent activities. One of them is the conversion of ATP to cyclic AMP, which is catalyzed by adenylate cyclase (AC) domain after its translocation into the cytosol of the host cell, which leads to the entry of calcium cations into the host cell. Translocation is probably initiated by interaction of CyaA monomer with the target membrane. The second activity is the formation of CyaA channel selective for cations, which probably causes colloid osmotic lysis of target cells. The channel forming activity is provided by RTX hemolysin domain which most probably forms oligomers, although it was found that CyaA as a monomer causes leakage of potassium cations from the host cell. It is also not clear whether the oligomerization of CyaA would occur in solution, or after interaction with the host membrane. The aim of this study was to examine the flow of sodium ions on the membrane of murine macrophages J774A.1, which express integrin CD11b/CD18 on their surface. Fluorescence methods have been used to achieve this goal. Specifically, changes in concentration of sodium cations were monitored in the cytosol of J774A.1 cells labeled with probe SBFI/AM using emission ratiometric measurement or with probe Sodium Green by time resolved observation of lifetime changes. Another goal of this work was to study CyaA oligomerization on different membrane systems, including the membranes of macrophages with CD11b/CD18 integrins. For this purpose we used the fluorescence method of measuring FRET in time resolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Motlová 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Motlová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Motlová 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Krůšek, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 80 kB