velikost textu

Porovnání embryotoxického účinku inzulinu a glukozy metodou CHEST.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání embryotoxického účinku inzulinu a glukozy metodou CHEST.
Název v angličtině:
The comparation of embryotoxical effect of insulin and glucose by the method CHEST.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Turková
Vedoucí:
doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc.
Oponent:
MUDr. Zbyněk Likovský, CSC.
Id práce:
79827
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diabetes mellitus, těhotenství, embryotoxicita, inzulín, glukóza.
Klíčová slova v angličtině:
Diabetes mellitus, pregnancy, embryotoxicity, insulin, glucose.
Abstrakt:
Pokud těhotné ženy trpí diabetem, mají jejich nenarození potomci až 10x vyšší riziko vzniku vývojové vady, prenatálního a postnatálního úmrtí a poporodních komplikací než potomci žen, které pocházejí ze zdravé populace. Hlavními a velmi diskutovanými potencionálními teratogenními faktory jsou především glukóza a inzulín. Existují však velmi rozporuplné názory na to, která z těchto dvou látek způsobuje poškození zárodku. Cílem této diplomové práce proto bylo přispět k řešení tohoto problému a otestovat přímou embryotoxicitu inzulínu a glukózy. K řešení tohoto cíle byla zvolena metoda CHEST. Principem této metody je vytvoření okénka ve skořápce vajíčka a následná subgerminální či intraamniální aplikace testované látky. Zárodky byly testovány zvlášť od druhého do šestého inkubačního dne. Nejprve byly podávány dva typy inzulínů. Podávané dávky se pohybovaly v rozmezí od 3µg/3µl až 0,003µg/3µl. Poté byla testována glukóza, u které byly použity dávky 300µg/3µl a 30µg/3µl. Embryotoxický efekt byl nalezen u obou typů inzulínů. Začátek pásma embryotoxicity inzulínů leží mezi dávkami 0,03µg/3µl a 0,003µg/3µl. Z embryotoxických projevů převažovala zárodečná smrt nad vznikem vrozených vad. Pouze po aplikaci druhého inkubačního dne se objevil zvýšený výskyt malformací, které jsou označovány jako syndrom kaudální regrese. Glukóza žádný embryotoxický efekt nevykazovala ani v nejvyšších testovaných dávkách. V pilotní studii jsme testovali interakci mezi podáním glukózy a následnou injikací inzulínu. Podaná dávka glukózy byla u obou inzulínů stejná 30µg/3µl, podané dávky inzulínu Insuman Basal byly 3µg/3µl až 0,03µg/3µl, inzulínu Insuman Rapid 0,3µg/3µl až 0,003µg/3µl. Glukóza, která podána samostatně embryotoxicky nepůsobila, dokázala v interakci s inzulínem značně posílit jeho embryotoxické účinky a to nejméně o jeden dávkový řád.
Abstract v angličtině:
If gravid women suffer from diabetes,their unborn children have 10x higher risk of development of malformation,prenatal and postnatal death and post partum complications than children of women belonging to healthy population.The main and very controversial potential teratogenic factors are glucose and insulin.However,there are very ambivalent opinions on which one of these two substances causes damage to embryo. Therefore,the aim of this diploma thesis was to contribute to solving of this problem and test direct embryotoxicity of insulin and glucose. For solving of this issue, the so-called CHEST.The principle of this method is creation of a window in eggshell and consequent subgerminal or intraamnial application of the substance being tested.Embryos were tested from the second until the sixth incubation day.Firstly, two types of insulin were injected.Injected doses varied between 3µg/3µl to 0,003µg/3µl. Then glucose was tested,with dosage of 300µg/3µl and 30µg/3µl. Embryotoxic effect was detected for both types of insulin. The beginning of embryotoxicity line of insulin’s lies between the dosage of 0,03µg/3µl and 0,003µg/3µl. From embryotoxic effect, death of embryos predominated over development of congenital malformations. Only after application on the second incubation day, there was increased occurrence of malformations that are described as syndrome of caudal regression. Glucose did not show any embryotoxic effect, not even in the highest tested doses. In the pilot study, we tested interaction between injection of glucose and consequent injection of insulin. Injected dosage of glucose was the same for both insulin’s - 30µg/3µl, testing dosages of insulin Insuman Basal were 3µg/3µl to 0,03µg/3µl, and of insulin Insuman Rapid 0,3µg/3µl to 0,003µg/3µl. Glucose, if applied separately, didn´t show any embryotoxic effects; however, in interaction with insulin, it was able to significantly increased its embryotoxic effect, at least by one order of magnitude.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Turková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Turková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Turková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zbyněk Likovský, CSC. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 144 kB