text size

Vztah úspěšnosti redukční terapie obézních dětí k jejich osobní a rodinné anamnéze.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vztah úspěšnosti redukční terapie obézních dětí k jejich osobní a rodinné anamnéze.
Titile (in english):
Relation of fruitfulness of reduction therapy in obese children to their personal and family history.
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Siegelová
Supervisor:
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Thesis Id:
79825
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Anthropology and Human Genetics (NANTR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dětská obezita, BMI, osobní anamnéza, rodiná anamnéza, úspěšnost redukční terapie, obezita rodičů
Keywords:
childhood obesity, BMI, personal history, family history, the success of reducing therapy, parental obesity
Abstract (in czech):
Abstrakt Obezita negativně působí na kvalitu života dětí a její vysoká prevalence je celosvětovým problémem. Obezita je multifaktoriální onemocnění, jehož vznik ovlivňují faktory genetické a exogenní. Exogenní faktory, mohou působit přímo na obézního jedince a dají se vymezit markery osobní anamnézy, a nebo mohou působit v rámci rodiny a pak je vymezují markery anamnézy rodinné. Protože zdravotní rizika spojená s obezitou jsou vysoká, je třeba se zaměřit na léčbu obezity již v dětském věku, kdy je ještě možné změnit nezdravé návyky a zapůsobit na životní styl dětí. Cílem této práce je popsat vztah závažnosti obezity sledovaného souboru obézních dětí na vybraných údajích z jejich osobní a rodinné anamnézy a analyzovat závislost úspěšnosti redukční léčby dětí na vybraných aspektech jejich osobní a rodinné anamnézy. Sledovaný soubor zahrnuje 398 dívek a 216 chlapců ve věku od 6 do 18 let, kteří byli antropometricky vyšetřeni na začátku a na konci pobytu v Léčebně Dr. Filipa v Poděbradech, a jejichž rodiče odpověděli na otázky dotazníkového šetření pro rodiče obézních dětí. Sběr dat probíhal v rozmezí let 2000 a 2010. Sledovány byly tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI, tloušťka kožních řas, obvodové a šířkové parametry a tělesné složení. V práci je zhodnocena závažnost obezity dětí na počátku redukční terapie a analyzován vztah mezi závažností obezity a údaji osobní a rodinné anamnézy. V práci je také otestována významnost rozdílů mezi počátečním měřením a měřením na konci redukční léčby (diferencí) a tím stanoveno pořadí parametrů, které jsou vhodné ke sledování úspěšnosti léčby. Nejdůležitější částí práce je porovnání rozdílů v diferencích hodnot sledovaných parametrů v závislosti na osobní a rodinné anamnéze chlapců a dívek. Z výsledků studie vyplývá, že hodnoty tělesné hmotnosti, BMI, obvodových parametrů, tloušťky kožních řas, i podílu tukové komponenty na celkovém tělesném složení jsou u obézních dětí při nástupu do léčebny vysoko nad průměrem české referenční populace. Vliv údajů rodinné anamnézy na závažnost obezity je významnější než vliv údajů anamnézy osobní. Z údajů rodinné anamnézy má významný vliv na závažnost obezity chlapců i dívek zejména závažnost obezity matek. U dívek i závažnost obezity otců. Z údajů osobní anamnézy mají významný vliv na závažnost obezity chlapců porodní parametry, na závažnost obezity dívek zejména místo stravování. Na základě pořadí významnosti diferencí byly pro analýzu úspěšnosti redukční léčby vybrány tyto parametry: tělesná hmotnost, BMI, obvod hrudníku přes mezosternale, obvod břicha, gluteální obvod, gluteální obvod stehna, maximální obvod lýtka, kožní řasa suprailiakální, na břiše, nad tricepsem a subscapulární, podíl svalové a tukové komponenty na celkovém tělesném složení v procentech i v kilogramech podle Matiegky a procentuální podíl tukové komponenty na celkovém tělesném složení podle Pařízkové. Na úspěšnost léčby obezity mají vliv stravovací návyky, délka kojení a porodní délka chlapců i dívek. U chlapců se dále projevil vliv doby strávené sledováním televize a sportovní aktivity matky. U dívek se projevil navíc vliv stupně vzdělání rodičů, omezené sportovní aktivity matek a vlastní omezené sportovní aktivity.
Abstract:
Abstract Obesity negatively affects quality of life of children and its high prevalence is a global problem. Obesity is a multifactorial disease, whose formation influence genetic and exogenous factors. Exogenous factors can act directly on obese individuals and can be defined by the markers of personal history, or may act within the family and then they are define by the markers of family history. The health risks associated with obesity are high and therefore you need to focus on the treatment of obesity in childhood. In childhood it is still possible to change unhealthy habits and lifestyle. The aim of this work is to describe the relationship of severity of obesity of obese children in the selected data from their personal and family history and analyze the success of reducing treatment of children in dependence selected aspects of their personal and family history. Monitored set includes 398 girls and 216 boys aged 6 to 18 years who were examined anthropometric at the beginning and in the end of the stay in the hospital, Dr. Philip in Poděbrady, and whose parents responded to the survey questions for parents of obese children. Data where colected between years 2000 and 2010. The following parameters were monitored: body weight, body height, BMI, skinfolds thickness, circumferential and width parameters and body composition. The work was evaluated the severity of obesity in the begining of reduction therapy and analyzed the relationship between obesity and severity of personal and family history. We tested the significance of the differences between measurements at the begining and measurements in the end of treatment reduction and thus determine the order of the parameters that are appropriate to monitoring treatment success. The most important part of this thesis is to compare the differences in the differential values of the monitored parameters depending on personal and family history of boys and girls. The study results show that the values of body weight, BMI, circumferential parameters, thickness of skin folds, and the proportion of fat components of the total body composition in obese children are far above the average Czech reference population in the begining of reducing therapy. Influence of family history data on the severity of obesity is more significant than the influence of personal history data. The family history data has a significant influence on the severity of obesity for both boys and girls, particularly the severity of maternal obesity. Also severity of paternal obesity influence girls. From the data of personal history significant influence on the severity of obesity in boys have birth parameters, in girls particularly place of eating. Based on the significance of differences we chose the following parameters for analyze the success of reducing treatment: body weight, BMI, chest circumference over mezosternale, abdominal circumference, gluteal circumference, gluteal thigh circumference, maximum circumference of calf, abdominal, tricipital, subscapular and suprailiacal skin fold, proportion of muscle and fat components of the total body composition in percentage and in kilograms by Matiegka and percentage of fat components in the total body composition by Pařízková. The successful treatment of obesity affect eating habits, duration of breastfeeding and birth length for both boys and girls. Boys also showed the influence of time spent watching television and sports activities of the mother. girls showed an affect parental education levels, limited sports activities for mothers and their own limited sporting activities.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Siegelová 3.31 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Jana Siegelová 552 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Siegelová 74 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Siegelová 63 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 66 kB
Download Opponent's review RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. 80 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 147 kB