velikost textu

Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek
Název v angličtině:
Water regime of reclaimed and nonreclaimed heaps
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Cejpek, DiS.
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.
Id práce:
79765
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výsypky, Rekultivace, Půdní vlhkost, Zásoba vody, Vodní bilance
Klíčová slova v angličtině:
Spoil heaps, Recultivation, Soil humidity, Water supply, Water balance
Abstrakt:
Souhrn Velká podkrušnohorská výsypka na Sokolovsku v západních Čechách je největší výsypkou v České republice, která vznikla nasypáním milionů tun skrývkové zeminy z povrchové těžby hnědého uhlí. Diplomová práce je zaměřena na stanovení základní charakteristiky vodního režimu a vodní bilance výsypkových půd Na plochách je dlouhodobě sledována půdní vlhkost pomocí dielektrického měřiče vlhkosti zemin. Pro stanovení celkového vodního režimu monitorován gravitačními lyzimetry podpovrchový odtok podkorunových a nadkorunových dešťových srážek. Rekultivované plochy a stáré sukcesní plochy mají větší pórovitost, polní vodní kapacitu a vlhkost, avšak mají též vyšší bod vadnutí a proto se nezvětšuje zásoba dostupné vody. Klíčová slova Výsypky, Rekultivace, Půdní vlhkost, Zásoba vody, Vodní bilance
Abstract v angličtině:
Summary: Great Podkrusnohorska spoil heaps in the Sokolov region in Western Bohemia is the largest spoil heaps in the Czech Republic, which was pour million tonnes of overburden soil surface mining of brown coal. The thesis is setting on the basic characteristics of the water regime and water balance of spoil heap soil and thus follows a series of previous works dealing with the comparative development of the reclaimed and unreclaimed area. The areas are long-term monitoring of soil moisture using a dielectric soil moisture meter total water regime was monitored by subsurface with gravitation lyzimeter, runoff and throughfall rainfall. Older unreclaimed plots as well as reclaimed plots have higher porosity, water field capacity and moistre than young sites, however there are limited by water deficiency in similatr way as young sites due to increase in wilting point. Keywords: Spoil heaps, Recultivation, Soil humidity, Water supply, Water balance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Cejpek, DiS. 9.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Cejpek, DiS. 8.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Cejpek, DiS. 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Cejpek, DiS. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Václav Kuráž, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB