velikost textu

Syntéza a studium vlastností azahelicenů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a studium vlastností azahelicenů
Název v angličtině:
The synthesis of azahelicenes and the study of their properties
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jiří Klívar
Vedoucí:
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Oponent:
Mgr. Sylva Číhalová
Id práce:
79758
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie v přírodních vědách (BCHPV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce bylo zjistit, zda je možné využít [2+2+2] cyklotrimerizaci aromatických nitrilů k přípravě azahelicenů. Práce se zabývá syntézou tetrahydro-7-aza[5]helicenu 76, 7-aza[5]helicenu 23 a 7,8-diaza[5]helicenu 77. V Teoretickém úvodu jsou především uvedeny klíčové metody přípravy helicenů a azahelicenů, dále je probrán mechanismus [2+2+2] cyklotrimerizace a jsou uvedeny nejběžnější katalyzátory, které jsou používány. V části Výsledky a diskuze a Experimentální část je popsána syntéza tetrahydro-7-aza[5]helicenu 76, 7-aza[5]helicenu 23 a 7,8-diaza[5]helicenu 77 z odpovídajících triynů.
Abstract v angličtině:
The objective of this Thesis was to find out whether it is possible to use [2+2+2] cyclotrimerization of aromatic nitriles for the synthesis of azahelicenes. This work deals with the preparation of tetrahydro-7-aza[5]helicene 76, 7-aza[5]helicene 23 and 7,8-diaza[5]helicene 77. The Theoretical Introduction mainly outlines the key methods for preparation of helicenes and azahelicenes, it also deals with the mechanism of [2+2+2] cyclotrimerization and the most common catalysts for this transformation are discussed. In the Results and Discussion and Experimental Part the synthesis of tetrahydro-7-aza[5]helicene 76, 7-aza[5]helicene 23 and 7,8-diaza[5]helicene 77 from the corresponding triynes is discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Klívar 507 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Klívar 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Klívar 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ivo Starý, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylva Číhalová 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 81 kB