velikost textu

Vývoj a testování kapilárních kolon na bázi iontoměniče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a testování kapilárních kolon na bázi iontoměniče
Název v angličtině:
Development and testing of capillary columns based on ion exchanger
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Vojta
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Id práce:
79714
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V rámci této práce byly připraveny kapilární monolitické kolony na bázi styrenu, divinylbenzenu a kyseliny methakrylové radikálovou polymerizací v křemenných kapilárách o vnitřním průměru 320 µm. Kolony byly připraveny jednoduchým postupem z polymerizačních směsí s proměnným obsahem kyseliny methakrylové. Byl prokázán vliv elektrostatických interakcí mezi kyselinou methakrylovou, jako slabým měničem kationtů, a analyty na jejich retenci. Na základě chromatografických měření byl diskutován vliv obsahu kyseliny methakrylové v polymerizačních směsích na morfologii výsledných monolitů a na retenci malých organických aminů a benzenu.
Abstract v angličtině:
Abstract In this work, capillary monolithic columns based on styrene, divinylbenzene and methacrylic acid were prepared by free radical polymerization inside fused sillica capillaries of 320 µm inner diameter. The columns were prepared by very simple process from polymerization mixtures with variable amount of methacrylic acid. Effect of electrostatic interactions between methacrylic acid, as weak cation-exchanger, and analytes on their retention was showed. Based on chromatographic measurements, effect of amount of methacrylic acid in polymerization mixtures on the morphological properties of monoliths and on the retention of small organic amines and benzene was discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Vojta 882 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Vojta 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Vojta 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB