velikost textu

Diverzita vegetace zaniklých sídel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diverzita vegetace zaniklých sídel
Název v angličtině:
Vegetation diversity of abandoned settlements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Poslová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Kačmar
Id práce:
79695
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historická ekologie, beta diverzita, opuštění, sídla
Klíčová slova v angličtině:
historical ecology, beta diversity, abandonment, settlement
Abstrakt:
Abstrakt V bakalářské práci se zabývám vlivem hospodaření a zaniklého osídlení na vegetaci. Pozornost věnuji sídlům různého typu a stáří - od starověkých sídlišť, přes středověké hrady a vesnice, až po vesnice opuštěné v novověku. Dále se v ní zabývám diverzitou, složením a vývojem rostlinných společenstev a ovlivněním půd. Zajímá mě též otázka vytrvalosti antropogenního vlivu na krajinu. Osídlení a s ním spojené hospodaření velmi ovlivňují krajinu. Mění diverzitu vegetace, vlastnosti půd i reliéf krajiny. Tyto změny mohou být dlouhotrvající, možná i nevratné. V zaniklých sídlech dochází k akumulaci živin a ke zvyšování pH. Ve všech se také nalézá mnohonásobně více nitrofilních a ruderálních druhů než v okolních starobylých lesích. Člověk svým působením může obohacovat diverzitu vegetace v krajině. Směr dalšího výzkumu by mohl směřovat k vzájemnému porovnání vlivu stejných typů sídel v krajinách s různým podložím a klimatem. Klíčová slova: zaniklá sídla, středověké hrady, vesnice, diverzita, vegetace, sekundární les, historické hospodaření, živiny, pH
Abstract v angličtině:
Abstract In my bachelor thesis I am concerned with influence of abandoned settlement and historical land use on vegetation. I am interested in settlements of different age and type – from ancient settlements, medieval castles and villages to villages that were abandoned in modern times. I am also concerned in diversity, composition and development of plant communities and with influence on soils. I am also interested in the question of persistence of anthropogenic influence on landscape. Settlement and land use largely influence landscape. They alter diversity of vegetation, quality of soil and relief of landscape. These changes can be lasting or maybe irreversible. Nutrients are acumulated and pH is risen in abandoned settlements. Nitrophilous and ruderal species are also much more frequent than in ancient forests around. Human can enrich diversity of vegetation in landscape by his influence. Mutual comparison of influence between similar types of settlements in landscapes with different climate and sub-soil may be another direction in future research. Key words: abandoned settlements, medieval castles, villages, diversity, vegetation, secondary forest, historical land use, nutrients, pH
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Poslová 520 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Poslová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Poslová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Kačmar 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB