text size

Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce fotosyntézy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce fotosyntézy
Titile (in english):
Implementation of methods of critical thinking in teaching photosynthesis
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tereza Beránková
Supervisor:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Opponent:
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Thesis Id:
79604
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Teaching and Didactics of Biology (31-180)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology and Mathematics for Secondary Schools (UNBM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
03/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kritické myšlení, fotosyntéza, projekt RWCT, EUR, výukové metody, materiály do výuky, dotazníkové šetření, miskoncepce, střední škola
Keywords:
critical thinking, teaching photosynthesis, project RWCT, EUR, methods of teaching, teaching materials, questionnaire research, misconceptions, secondary - school
Abstract (in czech):
V této práci se schází dva fenomény. Prvním z nich je fotosyntéza, klíčový proces pro vznik a udržení rozmanitého života na této planetě, který rostlinám umožňuje využívat nevyčerpatelný zdroj energie slunečního záření k produkci organických látek a navíc uvolňovat kyslík. Druhým z nich je kritické myšlení, schopnost třídit a vyhodnocovat příchozí informace a tvořit si vlastní názor, tato schopnost je pro člověka moderního světa nepostradatelná. V teoretické části práce se pojednává o pojmu kritické myšlení, o vyučovacích metodách, kterými lze tuto schopnost rozvíjet a dále o fotosyntéze z biologického i didaktického hlediska. Praktická část práce se zabývá sestavením a ověřením materiálů k tematickému celku fotosyntéza, které by napomáhaly rozvoji kritického myšlení žáků středních škol. Dále je v rámci praktické části realizováno dotazníkové šetření, kterým bylo zhodnoceno dosavadní využívání metod kritického myšlení u učitelů biologie na gymnáziích a analyzovány jejich vyučovací metody pro téma fotosyntéza. V práci byla též provedena analýza tématu fotosyntéza ve vybraných středoškolských učebnicích.
Abstract:
This study discuss two phenomenones. The first phenomenon is photosynthesis; this process played a key role in the emergence of life and is necessary to maintain a various life on our Earth. Photosynthesis enables plants to use a bottomless supply of solar energy to produce organic substance and release oxygen. The second phenomenon is critical thinking; the ability to sort and evaluate new information and form „your“ own opinion indispensable ability for modern human. In a theoretical part of the study is dealt with term critical thinking, teaching methods of critical thinking and photosynthesis of biological and didactic point of view. In a practical part of the study is dealt with compilation and verification materials for thematic unit of photosynthesis, which would lead to the development of critical thinking of high school pupils (students). Furthermore in the practical part is a questionnaire survey, which is evaluated existing using of methods of critical thinking at biology teachers at high schools and is analyzed their teaching methods to the topic of photosynthesis. In the study is dealt with processing the topic of photosynthesis in selected high school textbooks.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tereza Beránková 852 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Tereza Beránková 48.65 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tereza Beránková 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Tereza Beránková 42 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 134 kB
Download Opponent's review PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 110 kB
Download Defence's report 292 kB