velikost textu

Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce fotosyntézy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce fotosyntézy
Název v angličtině:
Implementation of methods of critical thinking in teaching photosynthesis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Beránková
Vedoucí:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
79604
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie a matematiky pro střední školy (UNBM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kritické myšlení, fotosyntéza, projekt RWCT, EUR, výukové metody, materiály do výuky, dotazníkové šetření, miskoncepce, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
critical thinking, teaching photosynthesis, project RWCT, EUR, methods of teaching, teaching materials, questionnaire research, misconceptions, secondary - school
Abstrakt:
V této práci se schází dva fenomény. Prvním z nich je fotosyntéza, klíčový proces pro vznik a udržení rozmanitého života na této planetě, který rostlinám umožňuje využívat nevyčerpatelný zdroj energie slunečního záření k produkci organických látek a navíc uvolňovat kyslík. Druhým z nich je kritické myšlení, schopnost třídit a vyhodnocovat příchozí informace a tvořit si vlastní názor, tato schopnost je pro člověka moderního světa nepostradatelná. V teoretické části práce se pojednává o pojmu kritické myšlení, o vyučovacích metodách, kterými lze tuto schopnost rozvíjet a dále o fotosyntéze z biologického i didaktického hlediska. Praktická část práce se zabývá sestavením a ověřením materiálů k tematickému celku fotosyntéza, které by napomáhaly rozvoji kritického myšlení žáků středních škol. Dále je v rámci praktické části realizováno dotazníkové šetření, kterým bylo zhodnoceno dosavadní využívání metod kritického myšlení u učitelů biologie na gymnáziích a analyzovány jejich vyučovací metody pro téma fotosyntéza. V práci byla též provedena analýza tématu fotosyntéza ve vybraných středoškolských učebnicích.
Abstract v angličtině:
This study discuss two phenomenones. The first phenomenon is photosynthesis; this process played a key role in the emergence of life and is necessary to maintain a various life on our Earth. Photosynthesis enables plants to use a bottomless supply of solar energy to produce organic substance and release oxygen. The second phenomenon is critical thinking; the ability to sort and evaluate new information and form „your“ own opinion indispensable ability for modern human. In a theoretical part of the study is dealt with term critical thinking, teaching methods of critical thinking and photosynthesis of biological and didactic point of view. In a practical part of the study is dealt with compilation and verification materials for thematic unit of photosynthesis, which would lead to the development of critical thinking of high school pupils (students). Furthermore in the practical part is a questionnaire survey, which is evaluated existing using of methods of critical thinking at biology teachers at high schools and is analyzed their teaching methods to the topic of photosynthesis. In the study is dealt with processing the topic of photosynthesis in selected high school textbooks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Beránková 852 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Beránková 48.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Beránková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Beránková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 292 kB