velikost textu

Kdo zpívá židovsky? Hlas jako prostředek performance židovských identit v pražských synagogách a modlitebnách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kdo zpívá židovsky? Hlas jako prostředek performance židovských identit v pražských synagogách a modlitebnách
Název v angličtině:
Who SIngs Jewish? Voice as a Vehicle of Performing Jewish Identities in Prague Synagogues and Prayer Rooms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Seidlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Pokorná
Id práce:
79563
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 1. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem tohoto především hudebně antropologického výzkumu je popsat, analyzovat a interpretovat proces hledání židovské identity na proměnách židovské náboženské hudby v Praze a postojům jejích akterů k ní. V průběhu staletí se měnila židovská rituální hudba v závislosti na tom, co v danou dobu znamenalo být židem – co aktéři chtěli být a jak tuto představu naplňovali performancí. Proměna, kterou prošla pražská synagogální hudby za postsocialismu se jeví jako obzvláště markantní. Všímám si různých způsobů hudebního provedení rituálu v jejich sociálně-historickém kontextu, dobových estetických ideálů i konfliktů na téma, jaký hudebně-performativní projev je ten pravý židovský. Všechny tyto fenomény totiž vyjevují hlubší sociální vyjednávání členů komunity o palčivé otázce, jak být správně židem a přitom integrovat všechny složky své identity. Étos dané doby demonstrují i osobní příběhy několika pražských synagogálních zpěváků vedoucích bohoslužbu (tzv. kantorů/chazanů). Výzkum kombinuje kvalitativní etnografické přístupy sociální i historické antropologie a antropologie hudby.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this mainly musical anthropology research is to describe, analyze and to interpret the process of searching for Jewish identity through the changes of Jewish religious music in Prague and through the positions taken by its participants . During the last centuries, the Jewish ritual music has gone through changes which have been depending on what did it mean to be a Jew at that time – what did the actors want to be and how did they fullfil this idea through the performance. Especially striking change happened to the synagogue music in Prague during the post-Socialist period. Attention is paid to the social-historical context of different types of ritual music design, to the period aesthetic ideals and to the conflicts about what is the real Jewish music performance. All these phenomenons show the deeper social negotiation of the community members about the poignant question, how to be a right Jew and how to integrate the components of one’s identity at the same time. The ethos of the particular time periods are also demonstrated by personal histories of some Prague synagogue singers leading the worship (the so-called chazanim or cantors). The research combines the qualitative ethnographic attitudes of social and historical anthropology and anthropology of music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Seidlová 8.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Seidlová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Seidlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Pokorná 76 kB