velikost textu

Depozícia a mobilita Pb v nive rieky Moravy v oblasti Strážnického Pomoraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Depozícia a mobilita Pb v nive rieky Moravy v oblasti Strážnického Pomoraví
Název v češtině:
Depozice a mobilita Pb v nivě řeky Moravy v oblasti Strážnického Pomoraví
Název v angličtině:
Deposition and mobility of Pb in floodplain of Morava River in Strážnice area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Veronika Gemeinerová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matys Grygar, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Id práce:
79546
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
mobilita, olovo, niva rieky Morava, Strážnické Pomoraví
Klíčová slova v angličtině:
mobility, lead, floodplain od Morava River, Strážnice area
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa zamerala na výskum jemného povodňového sedimentu rieky Moravy v oblasti Strážnického Pomoraví s využitým geochemických metód na jeho litologicko-faciálny popis a na zistenie hĺbkových profilov koncentrácie olova v šiestich vybraných profiloch odobraných naprieč nivou a posúdenie prípadnej mobility olova v týchto profiloch. Cieľom prace bolo overiť stabilitu koncentračných profilov olova v horných vrstvách sedimentov. Pri tom sa nečakane preukázalo, že v spodnej časti sedimentárnej výplne pravdepodobne dochádza k migrácii olova. Ku zlepšeniu popisu facií sa veľmi dobre použili nasledovné veľmi dobre proxy analýzy: katiónová výmenná kapacita, elementárna analýza pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie a stanovenie obsahu magnetických častíc pomocou magnetickej susceptibility. Ďalej sa využili konvenčné geochemické metódy - BCR sekvenčná extrakcia, stanovenie celkovej koncentrácie prvkov i izotopické zloženie olova metódou ICP a granulometrická analýza.
Abstract v angličtině:
Summary This work was focused on geochemical methods and analyses which were used for lithologic and facial description of floodplain sedimentary records and also for determination of depth dependence of Pb concentration and evaluation of possible mobility of Pb in six profiles, which were taken across the floodplain in two locations in the southern part of Morava River in study area called Strážnické Pomoraví. The aim was to confirm the stability of concentration of Pb in upper parts of all six profiles. Performing these analyses, a possible migration of Pb in lower parts of some profiles has unexpectedly been revealed. For better facial description of the profiles in floodplain fines, proxy methods such as cation exchange capacity (CEC), elementary analysis using energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF) and also determination of content of magnetic particles using magnetic susceptibility in depth profiles were used. The results of these proxy methods were confirmed by conventionally used geochemical methods - BCR sequential extraction, elementary analysis with determination of Pb isotope ratios using ICP MS, and granulometric analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Veronika Gemeinerová 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Veronika Gemeinerová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Veronika Gemeinerová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matys Grygar, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 216 kB