velikost textu

Alcuni aspetti della Trilogia della modernità di Italo Calvino

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alcuni aspetti della Trilogia della modernità di Italo Calvino
Název v češtině:
Některé aspekty tzv. "Trilogie modernity" Itala Calvina
Název v angličtině:
Some aspects of the Trilogy of modernity by Italo Calvino
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alena Průchová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
Id práce:
79274
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Italština (IT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Italština
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá “moderní trilogií” Itala Calvina. V úvodní části práce je piblížen život a dílo autora. V další kapitole je objasnn termín “moderní trilogie” a následn je podána charakteristika jednotlivých knih: La speculazione edilizia, La nuvola di smog a La giornata d’uno scrutatore, včetn jejich ediční historie. Stžejní část práce je pak rozdlena podle nejdležitjších tematických okruh na čtyi oddíly: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (Historické, kulturní a politické klima v letech 1953-1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (Autobiografické rysy postav), “L’intellettuale-uomofanciullo” (“Intelektuál-muž-chlapec) a La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (Realita, kterou chtl Calvino umlecky zobrazit). Rigorózní práce se snaží poukázat na souvislost mezi krizí, kterou prožíval v padesátých a počátkem šedesátých let autor a spolu s ním i další intelektuálové, a chováním a jednáním hlavních postav této trilogie. Zárove se snaží upozornit na jedinečné a efektivn sugestivní ztvárnní reality Itálie v tomto období.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with „the modern trilogy“ of Italo Calvino. Facts about life and work of the writer are included in the beginning of the work. The term “modern trilogy“ and the characterization of each of the books: La speculazione edilizia, La nuvola di smog e La giornata di uno scrutatore, included the history of the edition, are explained in the next chapter. The fundamental part of the work is devided according to the main themes in four parts: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (The historical, political and cultural climate in the years 1953 – 1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (The autobiographical nature of the characters), „L´intellettuale-uomo-fanciullo“ („The intellectual-manboy“), and La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (The reality Calvino wanted to represent artistically). The thesis wants to point out the relation between the crisis that the author and many other intellectuals were living in during the 50´s and 60´s and the behaviour of the main characters of this trilogy. The thesis wants as well to pay attention to the unique and efficiently suggestive portrayal of the reality in Italy of these period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Průchová 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Průchová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Průchová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Špička, Ph.D. 84 kB