velikost textu

Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kurikulární reforma z pohledu učitelů základních škol v kontextu celoživotního učení
Název v angličtině:
Curricular Reform from the Basic School Teachers´ Perspective in the Context of Lifelong Learning
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marie Müllerová
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D.
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Id práce:
79219
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zásadní proměna úlohy vzdělávání v minulých desetiletích a jeho současné chápání jako jednoho ze zásadních zdrojů dalšího ekonomického rozvoje lidstva a současně jako garance mírového rozvoje, což je zcela zřetelně vyjádřeno v konceptu celoživotního učení, musí být reflektováno i ve vzdělávácích strukturách. Zejména počáteční vzdělávání se má stát kvalitativním základem konceptu celoživotního učení a připravit mladou generaci na skutečnost, že vzdělávání je bude provázet celý jejich život. Vzdělávání nebude omezeno jen na vzdělávání formální, ale jeho součástí bude i vzdělávání neformální a informální učení. Novým cílem vzdělávání je mladou generaci na tuto výraznou změnu připravit, a proto se jeho proměna stala jedním z cílů evropské vzdělávací politiky. Česká republika, která evropské cíle reflektuje, se vydala cestou přeměny škol v učící se organizace. To je jedna z cest ve vývoji školy prognostikovaná OECD. V roce 2005 byla zahájena zákonem kodifikovaná kurikulární reforma, jejímž cílem bylo redefinovat cíle, obsahy, metody a formy vzdělávání. Ty měla každá základní škola prezentovat ve svých nově vypracovaných školských dokumentech, tzv. školních vzdělávacích programech, a podle nich ve školním roce 2007/2008 začít pracovat. Jelikož skutečným nositelem změn je učitel, bylo záměrem výzkumného šetření prozkoumat reflexe konkrétních učitelů základních škol na proces transformace českého vzdělávání a zjistit, jaké podmínky byly učitelům pro takovou zásadní přeměnu zabezpečeny a zejména do jaké míry byly cíle vnitřní reformy školy z pohledu učitelů naplněny.
Abstract v angličtině:
The fundamental change of the role of education, which the last decades have witnessed, together with the present understanding of its role as one of the primary sources of further economic development of humankind as well as a warranty of peaceful development of the human race - which is clearly expressed in the concept of life-long education - must be reflected in current educational structures. It is namely basic education (children from 6 to 15 years old) that should become a qualitative basis of the concept of life-long education and prepare the young generation to face the fact that education will no longer be limited only to formal education, that non-formal and informal educational processes will become parts of education, and that these processes will accompany young people throughout their lives. The aim of basic education is to prepare the young generation to face this significant change, therefore this transformation has become one of the aims of European educational policy. Reflecting the European aims, the Czech Republic chose the approach of converting schools into learning organizations, which is one of the ways schools might develop as foreseen by OECD, and in 2005 the country launched a law-based curriculum reform whose aims were to redefine objectives, content, methods and forms of basic education. These should have been made public by schools in newly created school documents, the so called School Educational Programmes, and the schools should have started following these programmes since the school year 2007/2008. However, the real vehicle towards these changes is the teacher. Therefore, this research was aimed at investigating the reflections of particular basic schools teachers - they were asked to reflect on the process of transformation of the Czech educational system - and at revealing which conditions supporting the teachers in the process of transformation were created.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marie Müllerová 23.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marie Müllerová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marie Müllerová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. 899 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 1009 kB