velikost textu

Rakouský model Fachhochschulen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rakouský model Fachhochschulen
Název v angličtině:
The Model of Austrian Fachhochschulen
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
79218
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jedním z palčivých problémů našeho vysokého školství je nedořešená otázka jeho diverzifikace. Záměrem disertační práce bylo proto nalézt dobře fungující zahraniční sektor vysokých škol neuniverzitního typu, který by se mohl stát podnětný i pro nás. Vybráno bylo sousední Rakousko především proto, že zde byla otázka vytvoření neuniverzitního vysokoškolského sektoru (sektoru Fachhochschulen) řešena zhruba ve stejném období jako u nás, počátkem 90. let 20. století, avšak zcela odlišným způsobem.
Abstract v angličtině:
One of the burning problems of our higher education is an unresolved question of its diversification. The aim of the thesis was therefore to find a well-functioning foreign sector of higher education institutions of a non-university type, which could become an inspiration for us. Neighbouring Austria was dealing with the question of a non-university higher education sector (the Fachhochschulen sector) at about the same time period, in the early 1990s, as our country and therefore I chose Austrian model although their solution was completely different.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. 28.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 778 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 512 kB