velikost textu

Personalita a kognitivní schopnosti u sýkory koňadry (Parus major)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personalita a kognitivní schopnosti u sýkory koňadry (Parus major)
Název v angličtině:
Personality and cognition in great tit (Parus major)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Šimánková
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
Id práce:
79030
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Na úspěšnost jedinců při řešení kognitivních úloh může mít vliv řada faktorů. Mezi významné faktory, které byly v souvislosti s kognitivními schopnostmi studovány, patří typ personality jedinců a také jejich věk. Typ personality u sýkor koňader byl vyhodnocen na základě jejich exploračního chování a rozdělen na jedince aktivněji, ale povrchně explorující Fast a na pomalejší, ale důkladnější průzkumníky Slow. Fast jedinci se dříve zajímali o nový předmět, rychleji se zorientovali v novém prostředí, dříve manipulovali s novou potravou. Slow jedinci déle váhali s navracením k potravě po vyrušení a byla u nich naměřena vyšší dechová frekvence. V některých pracích se ukázalo, že se Fast a Slow jedinci liší ve svých kognitivních dovednostech, například v prostorových úlohách, v asociačním učení, v diskriminačním učení či v paměťových úlohách, ale podobných prací není mnoho. Pro porovnání úspěšnosti jedinců jsme se snažili vybrat různé typy úloh, v nichž byly kladeny nároky na odlišné schopnosti jedinců. Zvolili jsme dva různé typy extrakčních úloh, pozitivní diskriminační učení a averzivní diskriminační učení u dospělých ptáků a averzivní učení s plošticí Pyrrhocoris apterus u mláďat. Zjistili jsme, že se úspěšnost mezi Fast a Slow jedinci lišila pouze v některých úlohách. Rozdíl mezi Fast a Slow jedinci byl zaznamenán v averzivním diskriminačním učení, kdy úspěšnější Slow jedinci potřebovali nižší počet kol k dosažení kritéria naučení. Slow mláďata se naučila rychleji odmítat ploštice v averzivním učení. Úspěšnost Fast a Slow jedinců se nelišila při řešení první extrakční úlohy, jejímž cílem bylo odstranit zarážku, aby jedinci získali potravu, ani v druhé extrakční úloze, kdy se jedinci učili otáčet papírky se zakrytou potravou. V pozitivním diskriminačním učení se jedinci také nelišili. Dalším faktorem, který by mohl vysvětlit variabilitu v úspěšnosti jedinců v různých úlohách, byl věk. Prokázali jsme, že se výsledky kognitivních úloh mezi různými věkovými kategoriemi lišily. Ve většině úloh se více dařilo starším jedincům. Dá se tedy předpokládat, že značný vliv na úspěšné vyřešení úlohy mají zkušenosti, které získávají během života. V první extrakční úloze byli úspěšnější dospělí ptáci, kteří odstranili zarážku dříve než mláďata. Z dospělých ptáků se však více dařilo mladším ptákům do jednoho roku než jedincům starším než jeden rok. Na řešení druhé extrakční úlohy neměl vliv věk jedinců. V pozitivním diskriminačním učení i v averzivním diskriminačním učení byli dospělí ptáci úspěšnější než mláďata. Nejdříve dosáhli kritéria naučení ptáci starší než jeden rok. Na základě zjištěných korelací mezi úlohami lze určit, zda jsou jedinci úspěšnější při řešení určitých typů úloh. Výsledky korelací se mezi mláďaty a dospělými ptáky lišily. U mláďat byla zjištěna korelace mezi 2 typy podobných úloh, mezi oběma extrakčními úlohami, u dospělých jedinců však výsledky spolu nekorelovaly. V případě averzivního učení s plošticí u mláďat výsledky nekorelovaly s žádnou další úlohou. U dospělých jedinců naopak nekorelovaly výsledky první extrakční úlohy (trubičky) s žádnou další úlohou. U mláďat i dospělých jedinců pak byly zjištěny rozdílné korelace mezi různými typy úloh. Klíčová slova: Parus major, personalita, kognitivní schopnosti, extrakční úloha, pozitivní diskriminační učení, averzivní učení, věk, korelace
Abstract v angličtině:
Abstract Success of an individual in various cognitive tasks can be influenced by many factors. Among the significant ones, that were studied in relationship with cognitive abilities, are animal personality and age. Great tit personality types are evaluated from explorative behavior and reaction towards novel object. We recognize Fast explorers, which are more active but superficial explorers, and Slow explorers, which are cautious, slower but thorough. Fast individuals manipulate sooner with a new food and non food objects. Slow individuals return later to offered food after being disrupted and they have higher breath rate. Some studies have revealed that Fast and Slow personalities differed in their cognitive abilities, for example in spatial tasks, in associative learning, in discrimination tasks or memory tasks, but many of them focus on only one type of task. In order to test both personalities thoroughly we tried to select types of tasks that focused on various abilities - two diverse types of extractive tasks, positive and aversive discrimination task and avoidance learning with firebugs (Pyrrhocoris apterus) in young naïve birds. Birds were tested in three age categories: young naïve hand reared birds, one year olds and two years and older birds. Fast and Slow individuals differed in aversive discrimination task, when Slow individuals were able to learn faster (lower number of repetition until achieving the learning criterion). Slow naive birds refused firebugs sooner than Fast naïve birds in aversive learning task. Both types of personalities did not differ in first and second extraction tasks (stopper removal in order to acquire food and paper leaf turn over with hidden food). The same results were in positive discrimination task. Age of tested individuals proved more viable factor for explaining variability between individuals in diverse tasks. The results in cognitive tasks differed in-between age categories. In most tasks the adults were more successful then young birds. Therefore, it is possible that experience acquired throughout the life has a significant impact. Adult birds removed the stopper in first extraction task quicker than young birds, where one year old birds were more successful then birds which were two years and older. Second extractive task didn’t show the same results. Adult individuals were better in both positive and aversive discrimination tasks, where two years and older birds had the best results. Young individuals had correlation between two types of similar tasks - between both extraction tasks. In the contrary aversive learning with firebugs did not correlate with any other task in young birds. We didn’t find any correlation in between the test in adult birds. Key words: Parus major, personality, cognitive abilities, extractive task, positive discrimination task, avoidance learning, age, correlation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Šimánková 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Šimánková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Šimánková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 878 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 632 kB