text size

Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou
Titile (in english):
Startle rection in subjects with latent toxoplasmosis
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lenka Příplatová
Supervisor:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Opponent:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Thesis Id:
79008
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Theoretical and Evolutionary Biology (NTEBI)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
16/09/2011
Defence result:
Good
Language:
English
Keywords (in czech):
Manipulační hypotéza, latentní toxoplasmosa, úleková reakce, prepulsní inhibice, schizofrenie, reakční časy
Keywords:
Manipulation hypothesis, latent toxoplasmosis, startle response, prepulse inhibition, schizophrenia, reaction times
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Možné propojení mezi latentní toxoplasmozou a schizofrenií je velmi zajímavé a z lékařského hlediska důležité téma. V této práci jsem se pokusila zmapovat současný stav poznání v této mezioborové oblasti. Neméně důležitým cílem práce bylo i poukázat, za použití jednoduchých počítačových testů prepulsní inhibice úlekové reakce, na rozdíly v reakčních časech a zpracování signálů s prepulsem u Toxoplasma-pozitivních a Toxoplasma-negativních pokusných osob. Rozdíly v rychlosti reakce u signálů s prepulzem by mohly poukazovat na další propojení mezi schizofrenií a latentní toxoplasmosou neboť senzorimotorické zpracování je u schizofrenních pacientů narušeno. Dalším z cílů práce bylo otestovat funkčnost nově vyvinutých počítačových programů k testování prepulsní inhibice a stanovit jejich použitelnost v dalších experimentech. Pokusné osoby byly získány mezi uchazeči o profesionální vojenskou službu v Armádě ČR. Test zvukové inhibice úlekové reakce vyplnilo 409 pokusných osob, 276 pokusných osob dokončilo test vizuální prepulsní inhibice. Pokusné osoby byly rovněž otestovány na přítomnost specifických IgG protilátek proti parazitnímu organismu Toxoplasma gondii v krevní plasmě. Oba testy poukázaly na signifikantní rozdíl (p<0,001) mezi reakcemi na signály bez prepulsu a signály, kterým předcházel slabší prepulsní signál. Efekt toxoplasmosy na reakční čas ani na rozdíl ve zpracování signálů s a bez prepulsu nebyl prokázán. Jedním z možných vysvětlení pro negativní výsledky sledované hypotézy je možný vliv krevních Rh faktorů, které významně interagují s dosud sledovanými efekty latentní toxoplasmosy. Převážná většina pokusných osob s latentní toxoplasmosou byla Rh pozitivní, a nebylo tedy možné posoudit rozdíly mezi reakcemi Rh pozitivních a Rh negativních osob s latentní toxoplasmosou.
Abstract:
ABSTRACT Possible connection between latent toxoplasmosis and schizophrenia is a very interesting and medically important topic. In this thesis I tried to map current state of knowledge in the interdisciplinary research of schizophrenia and Toxoplasma gondii and their possible connections as well as to show differences in responses between Toxoplasma-positive and Toxoplasma-negative subjects using simple computer-administered tests of prepulse inhibition of startle reaction (PPI). Such differences would suggest another similarity between schizophrenia patients and subjects with latent toxoplasmosis as the sensorimotor gating responsible for PPI was found to be disrupted in schizophrenia patients. Side goal of the study was to test newly developed PC software for testing PPI and to determine its applicability in further research. Subjects for the tests were recruited among adepts of professional military service; 409 subjects completed the test of acoustic PPI and 276 subjects completed the test of visual PPI. All the subjects were tested on presence of specific anti-Toxoplasma IgG in their blood serum. Both tests revealed significant (p<0.001) differences between responses on prepulse-preceded stimuli and plain stimuli without prepulse, no significant results were, however, gained for the effects of latent toxoplasmosis neither in response times nor in reactions on prepulse-preceded stimuli. One of the possible explanations is the effect of positive RhD factor in vast majority of experimental subjects; inadequate number of RhD negative subjects with latent toxoplasmosis disallowed further analysis of differences between reactions of RhD positive and RhD negative subjects with latent toxoplasmosis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Příplatová 1.24 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Příplatová 36 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Příplatová 33 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 55 kB
Download Opponent's review doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 90 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 80 kB