velikost textu

Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou
Název v angličtině:
Startle rection in subjects with latent toxoplasmosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Příplatová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Oponent:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Id práce:
79008
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Manipulační hypotéza, latentní toxoplasmosa, úleková reakce, prepulsní inhibice, schizofrenie, reakční časy
Klíčová slova v angličtině:
Manipulation hypothesis, latent toxoplasmosis, startle response, prepulse inhibition, schizophrenia, reaction times
Abstrakt:
ABSTRAKT Možné propojení mezi latentní toxoplasmozou a schizofrenií je velmi zajímavé a z lékařského hlediska důležité téma. V této práci jsem se pokusila zmapovat současný stav poznání v této mezioborové oblasti. Neméně důležitým cílem práce bylo i poukázat, za použití jednoduchých počítačových testů prepulsní inhibice úlekové reakce, na rozdíly v reakčních časech a zpracování signálů s prepulsem u Toxoplasma-pozitivních a Toxoplasma-negativních pokusných osob. Rozdíly v rychlosti reakce u signálů s prepulzem by mohly poukazovat na další propojení mezi schizofrenií a latentní toxoplasmosou neboť senzorimotorické zpracování je u schizofrenních pacientů narušeno. Dalším z cílů práce bylo otestovat funkčnost nově vyvinutých počítačových programů k testování prepulsní inhibice a stanovit jejich použitelnost v dalších experimentech. Pokusné osoby byly získány mezi uchazeči o profesionální vojenskou službu v Armádě ČR. Test zvukové inhibice úlekové reakce vyplnilo 409 pokusných osob, 276 pokusných osob dokončilo test vizuální prepulsní inhibice. Pokusné osoby byly rovněž otestovány na přítomnost specifických IgG protilátek proti parazitnímu organismu Toxoplasma gondii v krevní plasmě. Oba testy poukázaly na signifikantní rozdíl (p<0,001) mezi reakcemi na signály bez prepulsu a signály, kterým předcházel slabší prepulsní signál. Efekt toxoplasmosy na reakční čas ani na rozdíl ve zpracování signálů s a bez prepulsu nebyl prokázán. Jedním z možných vysvětlení pro negativní výsledky sledované hypotézy je možný vliv krevních Rh faktorů, které významně interagují s dosud sledovanými efekty latentní toxoplasmosy. Převážná většina pokusných osob s latentní toxoplasmosou byla Rh pozitivní, a nebylo tedy možné posoudit rozdíly mezi reakcemi Rh pozitivních a Rh negativních osob s latentní toxoplasmosou.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Possible connection between latent toxoplasmosis and schizophrenia is a very interesting and medically important topic. In this thesis I tried to map current state of knowledge in the interdisciplinary research of schizophrenia and Toxoplasma gondii and their possible connections as well as to show differences in responses between Toxoplasma-positive and Toxoplasma-negative subjects using simple computer-administered tests of prepulse inhibition of startle reaction (PPI). Such differences would suggest another similarity between schizophrenia patients and subjects with latent toxoplasmosis as the sensorimotor gating responsible for PPI was found to be disrupted in schizophrenia patients. Side goal of the study was to test newly developed PC software for testing PPI and to determine its applicability in further research. Subjects for the tests were recruited among adepts of professional military service; 409 subjects completed the test of acoustic PPI and 276 subjects completed the test of visual PPI. All the subjects were tested on presence of specific anti-Toxoplasma IgG in their blood serum. Both tests revealed significant (p<0.001) differences between responses on prepulse-preceded stimuli and plain stimuli without prepulse, no significant results were, however, gained for the effects of latent toxoplasmosis neither in response times nor in reactions on prepulse-preceded stimuli. One of the possible explanations is the effect of positive RhD factor in vast majority of experimental subjects; inadequate number of RhD negative subjects with latent toxoplasmosis disallowed further analysis of differences between reactions of RhD positive and RhD negative subjects with latent toxoplasmosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Příplatová 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Příplatová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Příplatová 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 80 kB