velikost textu

Kardiovaskulární profil, úroveň jeho kontroly a vztah ke komplikacím u diabetiků 2. typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kardiovaskulární profil, úroveň jeho kontroly a vztah ke komplikacím u diabetiků 2. typu
Název v angličtině:
Cariovascular Profile, Level of Its Control in Relation to Complications in Type 2 Diabetic Patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Oponenti:
Doc.MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Id práce:
78986
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
II.interní klinika (14-320)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Přestože DM2 představuje vysoké riziko pro KV choroby a další komplikace, nebylo dosud provedeno dostatek studií, které by byly zaměřeny výhradně na tyto nemocné a na jejich primární nebo sekundární prevenci KVN. Proto byl aplikován v rámci Výzkumného projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR, registrační číslo: NR8279-3/2005 náš výzkumný úkol. Nesl název „Kardiovaskulární profil, úroveň jeho kontroly a vztah ke komplikacím u diabetiků 2. typu“. Řešitelkou byla prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., já jsem byla spolupracovnicí řešitelky. Byly stanoveny následující cíle: 1. Zjištění úrovně kontroly standardních rizikových faktorů podle současných Doporučení pro prevenci kardiovaskulárních chorob v dospělé populaci. 2. Analýza výskytu MVK a mvk a jejich souvislosti s některými anamnestickými, antropometrickými, metabolickými a hemodynamickými ukazateli. 3. Zkoumání ukazatele systémového zánětu hsCRP jako prediktoru KV rizika. 4. Hodnocení kalciového skóre koronárních tepen u asymptomatických diabetiků a jeho posouzení jako ukazatele KV rizika. 5. Průběžné sledování výskytu nových MVK a mvk a příčin úmrtí v souboru diabetiků 2. typu. 6. Zkoumání souvislosti deprese, inzulínové rezistence u diabetiků 2. typu.
Abstract v angličtině:
1. A sample of 415 type 2 diabetic (DM2) subjects was examined. The control of cardiovascular risk factors, e.g. blood pressure, lipids and glucose metabolism, is unsatisfactory in this sample. There is a lack in nonpharmacological treatment and regimen – physical activity, smoking, low energy diet. The choice of antihypertensive treatment is satisfactory. Many patients have only the monotherapy. The antihypertensives are underdosed. We are not sure about the compliance. The treatment of dyslipidemia is not sufficient enough, there is a lack of the statin + fibrate combination therapy. The nonpharmacological regimen in needed for better glucose metabolism compensation. The pharmacotherapy should be indicated earlier (esp. metformin). 2. The prevalence of microvascular complications (mvc) was high in this sample (54%), especially the diabetic nefropathy (95%). The macrovascular compliactions (MVC) were present in 27% subjects, more in men, 55% of them had coronary heart disease. Subjects with MVC had more often mvc. The risk profile was worse in subjects with any vascular complications. The common risk factors in association with both MVC and mvc were the age over 60 years and hsCRP plasma level over 1 mg/L. We follow the sample prospectively to estimate predictive factors for vascular complications. 3. We estimated a higher cardiovascular risk due to coincidence of risk factors in the metabolic syndrome also in subjects with DM2, confirmed by significantly higher levels of hsCRP.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Silvie Lacigová, PhD. 2.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. 2.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Bohumila Černá 80 kB