velikost textu

Cévní kalcifikace a kostní demineralizace u pacientů s chronickým selháním ledvin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cévní kalcifikace a kostní demineralizace u pacientů s chronickým selháním ledvin
Název v angličtině:
Vascular Calcification and Bone Demineralization in Patiens with Chronic Renal Failure
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
Oponenti:
Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Id práce:
78985
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Úvod: Pacienti léčení chronickou dialýzou mají vysokou mortalitu, především v důsledku kardiovaskulárních chorob. Selhání funkce ledvin je přitom spojeno s odlišnými rizikovými faktory těchto komplikací než platí pro obecnou populaci. Jedním z nejvýznamnějších je vysoká prevalence cévních kalcifikací. Zároveň je u většiny dialyzovaných nemocných zjišťována porucha metabolismu kalcia a fosforu včetně demineralizace skeletu. Jedním z důsledků je i vysoký výskyt patologických fraktur. Cíle: Tato práce se proto zaměřuje na vyšetření cévních kalcifikací a demineralizace skeletu, klinických důsledků obou stavů a souvislostí mezi nimi v souborech pacientů léčených chronickou dialýzou. Metodika: Vyšetřeny byly prospektivně (sledování >rok) soubory pacientů léčených peritoneální dialýzou (n=32) a hemodialýzou (n=72). U pacientů byly monitorovány parametry léčby a biochemické markery kalcium-fosfátového metabolismu a provedena opakovaná měření kostní denzity obratlů (s hodnocením výskytu kompresivních fraktur), kalcifikací koronárních cév, srdečních chlopní, aorty a jejích splanchických větví. Zobrazovací vyšetření byla provedena vždy v rámci jednoho skenování počítačový tomografem. Výsledky: V obou souborech byl prokázán významný pokles kostní denzity, rychlejší než v běžné populaci a nezávislý na sledovaných terapeutických a laboratorních parametrech. Maximum ztráty kostní hmoty se odehrálo v oblasti kortikální kosti, jejíž denzita rovněž nejlépe predikovala přítomnost prevalentních fraktur obratlů. Nejvýznamnější pokles kortikální kosti byl zachycen u pacientů s hladinou alkalické fosfatázy v dolním tercilu. Kalcifikace koronárních cév a srdečních chlopní se nacházely vysoko nad průměrem kontrolního souboru s tradičními rizikovými faktory aterosklerozy a pohybovaly se na úrovni nemocných se symptomatickou koronární chorobou. Přítomnost koronárních kalcifikací navíc těsně souvisela s historií koronárních příhod. Během sledování byl zachycen další strmý nárůst těchto kalcifikací, který souvisel s vývojem kostní denzity. Tato korelace však byla odlišná u mužů (pozitivní) a u žen (negativní). Kalcifikace velkých tepen souvisely především s délkou náhrady funkce ledvin. Závěry: Naše studie potvrdily nálezy jiných autorů – výskyt masivních cévních kalcifikací a závažné kostní demineralizace i souvislost s jejich klinickými důsledky (koronární příhody, patologické fraktury), stejně jako rychlou progresi obou komplikací. Hlavním přínosem je pak průkaz kortikální denzity obratlů jako nejspolehlivějšího parametru pro predikci fraktur a nález souvislosti mezi skore koronárních kalcifikací a kostní denzitou obratlů.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Background: Patients treated with chronic dialysis show extreme mortality, particularly due to cardiovascular disease. Renal failure is associated with different risk factors of cardiovascular complications than those defined for non-renal population. One of these factors, currently considered most important, are vascular calcifications. At the same time, patients on dialysis regularly suffer from derrangements of calcium-phosphate metabolism, including skeletal demineralization. As a consequence, both incidence and prevalence of bone fractures are high. Aims: This study therefore investigates vascular calcifications and skeletal demineralization, their clinical implications and associations in patients treated with long-term dialysis. Methods: Two groups of patients were examined in a prospective manner (follow-up > 1 year); 32 patients treated with peritoneal dialysis and 72 treated with regular hemdodialysis. Treatment parameters and biochemical markers of calcium-phosphate metabolism were monitored throughout the study. Bone mineral density of lumbar spine (together with vertebral fractures) as well as coronary artery, valvular and aortic calcifcations were determined repeatedly. All radiological parameters were measured during one computed-tomography scanning session. Results: A significant decrement of bone density was found in both groups which was more rapid than in general population and independent of any recorded therapeutical or laboratory parameters. Maximum bone loss occurred in the cortical region and the cortical density was proved as the most reliable predictor of prevalent vertebral fractures. The deepest decrease of cortical bone density was ascertained in patients reaching low tertile of plasma alkaline phosphatase. Coronary artery and valvular calcifications reached high above the average of control group governed by the traditional atherosclerosis risk factors and did not differ from patients suffering from coronary artery disease. Moreover, the calcficiation scores were tightly correlated with the history of major cardiovascular events. Yet another significant increase in coronary artery calcifications was detected during the follow-up which was related to the trend in bone density. This correlation, however, was found different in males (positive) than in females (negative). Large arteries calcifications were associated with the total duration of renal replacement therapy. Conclusions: Our results confirmed previous findings documenting massive vascular calcifications and serious skeletal demineralization, their clinical consequences (coronary artery disease, pathological fractures) as well as a rapid progression of both. Major contribution of our studies lies in proving cortical bone density the best predictor of fractures and in demonstrating the correlations between coronary calcification scores and vertebral bone density.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Mareš, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Mareš, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Mareš, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. 737 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 1.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. 2.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. 2.37 MB