velikost textu

Vliv podávání n-3 polynenasycených mastných kyselin na ukazatele zánětu u pacientů s dlouhodobou parenterální výživou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv podávání n-3 polynenasycených mastných kyselin na ukazatele zánětu u pacientů s dlouhodobou parenterální výživou
Název v angličtině:
Influence of supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on inflammatory markers in patients on long-term parenteral nutrition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Svěchová
Vedoucí:
MUDr. František Novák, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eva Meisnerová
Id práce:
78835
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí parenterální výživa, SMOFLipid®, Omegaven®, n-3 polynenasycené mastné kyseliny, tumor nekrotizující faktor-α, interleukin-6, antioxidační enzymy
Klíčová slova v angličtině:
home parenteral nutrition, SMOFLipid®, Omegaven®, n-3 polyunsaturated fatty acids, tumor necrosis factor-α, interleukin-6, antioxidant enzymes
Abstrakt:
SMOFLipid® je v klinické praxi běžně používaná tuková emulze pro parenterální výživu. Sledovali jsme, jak se po obohacení emulze SMOFLipid® o n-3 polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) ve formě druhé emulze, Omegaven®, změní zastoupení mastných kyselin ve fosfolipidech plazmy a erytrocytů, koncentrace cytokinů v séru a v in vitro kultuře plné krve stimulované lipopolysacharidem (LPS) a hodnotili jsme také změny v oxidoredukční rovnováze. Osm pacientů na dlouhodobé domácí parenterální výživě dostalo postupně obě emulze, SMOFLipid® (6 týdnů) a SMOFLipid®+Omegaven® (4 týdny). Mezi oběma druhy výživy jsme nezaznamenali významné rozdíly v základních laboratorních a klinických parametrech. Obohacení emulze SMOFLipid® o Omegaven® vedlo ke zvýšenému zastoupení kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) v totálních fosfolipidech plazmy a podíl EPA stoupl také ve fosfolipidech erytrocytů, zatímco zastoupení DHA se již neměnilo. Tyto změny byly u fosfolipidů plazmy i erytrocytů kompenzovány především poklesem podílu kyseliny linolové a arachidonové (n-6 PUFA). V séru pacientů byly po obou typech výživy zvýšené koncentrace IL-6 a TNF-α. Při výživě se SMOFLipid®+Omegaven® klesla po stimulaci in vitro kultury plné krve LPS produkce IL-6 o 36%, produkce TNF-α poklesla dokonce o 60%. Mezi emulzemi nebyl rozdíl v míře lipidové peroxidace, aktivita superoxiddismutázy (jako ukazatele antioxidační kapacity) při vyšším příjmu n-3 PUFA navzdory předpokladům poklesla.
Abstract v angličtině:
SMOFLipid® is a commonly used fat emulsion for parenteral nutrition. We investigated how enrichment of SMOFLipid® with n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) in a form of second fat emulsion, Omegaven®, changes fatty acid composition of total plasma phospholipids and erythrocyte phospholipids, cytokine concentrations in serum and in supernatant from in vitro whole blood culture stimulated with lipopolasaccharide (LPS) and we evaluated also changes in oxido- reductive balance. Eight patients on long-term home parenteral nutrition recieved both emulsions, SMOFLipid® (6 weeks) and SMOFLipid®+Omegaven® (4 weeks), one by one. We observed no significant differences in common laboratory and clinical parameters between these two types of diet. Enrichment of SMOFLipid® with Omegaven® led to an increase in eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in total plasma phospholipids and there was also an increse in proportion of EPA in erythrocyte phospholipids, while proportion of DHA remained unchanged. These changes were in both phospholipids of plasma and erythrocyte compensated for a decrease in proportion of linoleic and arachidonic acid (n-6 PUFA). There were elevated IL-6 and TNF-α serum concentrations in patients after both diets. There was a decrease in IL-6 production by 36% with SMOFLipid®+Omegaven® diet after stimulation of in vitro whole blood culture with LPS, production of TNF-α decreased even more, by 60%. There was no difference between SMOFLipid® and SMOFLipid®+Omegaven® in the extent of lipid peroxidation. Despite expectations, superoxid dismutase activity (as a marker of antioxidant capacity) decreased with the diet rich in n-3 PUFA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Svěchová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Svěchová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Svěchová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. František Novák, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Meisnerová 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB