velikost textu

Strach žáků staršího školního věku ve výuce přírodopisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strach žáků staršího školního věku ve výuce přírodopisu
Název v angličtině:
Fears of pupils in biology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jana Zelenková
Vedoucí:
Mgr. Michaela Havlová
Oponent:
RNDr. Kateřina Blažová
Id práce:
78465
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie a biologie pro střední školy (UNZB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strach, fobie, specifická fobie, starší školní věk, vzdělávací obor přírodopis, rozhovor, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
fear, phobia, specific phobia, older school age, educational field of Natural Sciences, interview, questionnaire
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá emočním stavem zvaným strach a jeho patologickou formou – fobií. Zaměřuje se na výskyt a podobu strachů u žáků staršího školního věku a vliv těchto strachů na výuku přírodopisu. Využívá k tomu obsahovou analýzu vzdělávacího oboru přírodopis, nestrukturované rozhovory a dotazníkové šetření mezi žáky. Na základě výsledků provedeného výzkumu jsou navrhnuta základní doporučení pro učitele, kteří se setkají s žáky vykazující projevy strachu nebo specifické fobie. Diplomová práce využívá metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with an emotional state called fear and it´s pathological form – phobia. The thesis is focused on frequency and form of fears of pupils in older school age and on influence of these fears on teaching of Natural Sciences. The analysis of educational field of Natural Sciences, the interview and the questionnaire investigation of pupils were used in the diploma thesis. On the basis of research results I suggested basic recommendations for teachers who meet pupils with fear or specific phobia during classes. The diploma thesis uses methods of qualitative and quantitative research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jana Zelenková 4.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jana Zelenková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jana Zelenková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Havlová 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Blažová 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michaela Havlová 285 kB
Stáhnout Errata Mgr. Bc. Jana Zelenková 77 kB