velikost textu

Král Chizkijáš

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Král Chizkijáš
Název v angličtině:
King Hezekiah
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Turek
Vedoucí:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Oponent:
ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Id práce:
78444
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou (HT JU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr: V této práci jsem se zaměřil na pohled jednotlivých autorů biblických a talmudických textů na krále Chizkijáše. Cílem bylo především porovnat hodnocení Chizkijáše a jeho činů v textech Deuteronomisty, Chronisty a dalších redaktorů. Tito autoři, redaktoři či snad celé školy, znali Chizkijáše jako historickou postavu vyjímečnou svými vladařskými schopnostmi, věrností kultu Hospodina a lidskými kvalitami. Při jejich pokusu o vytvoření souborného historického díla jak Chronista, tak Deuteronomista, záměrně vylíčili postavu krále Chizkijáše ve zidealizované podobě, jak jsme si ukázali výše. Jedním z cílů této práce bylo ukázat, proč se jejich postup ubíral právě tímto směrem. V úvahách obou sehrály svou roli i nadosobní motivace. Oba věděli, že psané dílo (o to více historiografie vlastního národa), uspořádané z fragmentů ústní tradice, předávané z otce na syna, má obrovskou moc. Nejedná se o moc nad druhými ani nad Bohem, ale o moc nad sebou samými. Izraelský národ má sám sebe spatřovat v postavách příběhu vyprávěném našimi autory. Jeruzalémané se při poslechu těchto látek mají ztotožnit s nemocným, kajícným a nakonec uzdraveným Chizkijášem. Záměrem Deuteronomisty a Chronisty bylo a je poučit a povzbudit čtenáře pomocí systému symbolů, které čtenář bezpečně zná. Každý z autorů v jiné době, každý pro jinou generaci v jiné situaci. Při posuzování a následném porovnávání obou textů o králi Chizkijášovi jsem se snažil zohlednit perspektivu doby každého z autorů. Proto jsem v rámci zkoumání hodnocení z pera obou autorů bral v potaz, kdy a kde text vznikl, komu je určen a jakým způsobem byli autoři k formování čtenáře motivováni. Podrobný rozbor textů ukázal, že studovaná literární díla skutečně získala otisk doby a situace, v níž se čtenář i autor nacházeli. Přestože Deuteronomista i Chronista vyzdvihují Chizkijášovy reformní činy, které tak dnešní čtenář může považovat za základ a prvotní příčinu pozitivního hodnocení obou autorů, je z textu patrné, jak je uvedeno výše, že Chizkijáš přistoupil ke svému reformnímu úsilí z toho důvodu, že „doufal v Hospodina, Boha Izraele...(a) přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho přikázání... a Hospodin byl s ním“ (2Kr 18,5-7). Zde je třeba spatřovat východiska pozitivního hodnocení obou autorů. Čtenář se má pak dle záměru autorů chovat podle vzoru Chizkijáše, a to především v dobách, kdy se jeví člověku světské řešení snadnější, než hledání pomoci u Hospodina. V práci jsem se také zabýval dodatky a absencemi obdobného textu Izajáše o králi Chizkijášovi. Zejména rozbor Chizkijášova žalmu přinesl mnoho podnětů přispívajících k vykreslení celkového pohledu autora na postavu krále Chizkijáše a jeho pokusu zprostředkovat čtenáři metaforu vztahu Chizkijáše s Hospodinem. V další kapitole mé diplomové práce přináším překlady většího množství talmudických sugjot, jejichž jádrem je výklad skutků a výroků krále Chizkijáše. Při zpracovávání tohoto oddílu jsem byl veden snahou přinést komparaci uchopení role krále Chizkijáše ve výše zmíněných biblických pramenech a v ústní tradici. V mnoha aspektech jdou rabíni dále, než autoři biblických látek. Na jednu stranu ve vybraných pasážích zřetelně zaznívá snaha přisoudit Chizkijášovým činům až mesiánský charakter, jiná folia naopak artikulují hranici lidství a ke slovu přichází i palčivá kritika.
Abstract v angličtině:
Summary: In this thesis I have focused on the views of individual biblical and Talmudic authors on King Hezekiah. My goal was primarily to compare the assessment of Hezekiah and his deeds in the texts of the Deuteronomist, Chronicler, and other editors. These authors, editors and maybe even entire schools knew Hezekiah as a historical figure known through his abilities as a ruler, his dedication to the Cult of the Lord, and his human qualities. In their attempt to create a complete historical record, the Deuteronomist and Chronicler both deliberately portrayed the character of King Hezekiah in an idealized form, as described above. One of the goals of this work was to show the reason why they chose to do so. Transpersonal motivations certainly played a role in the contemplations of both of them. Both knew that the written word (even more so the historiography of one’s own nation) organized from fragments of oral tradition, passed on from father to son, has great power. Not power over others or God, but power over themselves. The nation of Israel should see itself in the characters of the story related by our authors. While listening to these stories, the people of Jerusalem have the chance to identify themselves with the ailing, repentant and in the end the healed Hezekiah. The goal of the Deuteronomist and the Chronicler was and is to advise and to hearten the reader with the help of a system of symbols that the reader is familiar with, both of them in a different period, for a different generation in a different situation. In the assessment and the following comparison of both texts about King Hezekiah, I tried to take into consideration the perspective of the time period of each authors. That is why, while studying the evaluation from both these authors, I tried to factor in when and where each text was created, who it was meant for, and how the authors were motivated to form the reader. A detailed analysis of the text showed that the studied literary works were truly imprinted with the time and situation shared by both the author and reader. While both the Deuteronomist and the Chronicler praise Hezekiah’s reforms, so that the reader today may consider this as a basis for the positive assessment by both authors, it is plain from the text, as seen above, that Hezekiah chose to perform the reforms because he “trusted in the Lord God of Israel … For he clave to the Lord,… and the Lord was with him” (II Kings, 18, 5—7). It is important here to see the cause of the positive assessment by both authors. The reader should, as intended by the authors, then act according to the role model of Hezekiah, especially in times when worldly solutions appear easier than to seek help with God. In my thesis I also took into account the additions and absences in a similar text about King Hezekiah in Isaiah. The analysis of Hezekiah’s psalm particularly brought many impulses that helped to depict the full view of the author on the character of King Hezekiah and his effort to portray to the reader the metaphor of the relationship between Hezekiah and the Lord. In the next chapter of my thesis I present translations of a greater amount of Talmudic sugiots, whose essence is the interpretations if the acts and sayings of King Hezekiah. In my work on this section I endeavored to bring forth a comparison between views of the role of King Hezekiah in the above mentioned biblical sources and oral tradition. In many aspects the Rabbis are further the authors of biblical works. On one hand, there is a distinct effort to assign Hezekiah’s acts an almost messianic character in selected passages, while others express the limitations of man and acute criticism can be found. King Hezekiah, in biblical and oral tradition, is understood to be a role model worth following. He is presented as a character that not only rooted out alien gods from Israel, but was also willing to stand up for his nation in the time of the Assyrian crisis. This work cannot be all encompassing as I have briefly mapped the interpretation of individual tradition. There exists, however, a great store of other material. The subject for further discussion may be the comparison of interpretations of the role of the king in the well documented Midrash Raba.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Turek 435 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Turek 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Turek 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Marie Roubalová, Th.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 404 kB