velikost textu

Vývoj struktury ptačích společenstev v České republice: od diverzity k homogenizaci?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj struktury ptačích společenstev v České republice: od diverzity k homogenizaci?
Název v angličtině:
Trends in structure of bird communities in the Czech Republic: from diversity to homogenization?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Prylová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Id práce:
78431
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Biotická homogenizace je proces měnící funkčně ekologickou strukturu společenstev. Ptačí společenstva se mění od diverzifikovaných k homogenním především kvůli tomu, že specializované druhy jsou nahrazovány druhy nespecializovanými (generalisty), a z hlediska své ekologické funkce se stávají vzájemně podobnějšími. Příčiny mohou být jednak v probíhající klimatické změně, jednak ve změnách způsobu užívání krajiny člověkem. Na základě výpočtu indexu specializovanosti společenstva (CSI) jsem ukázala, že ptačí společenstva v České republice skutečně za posledních více než 20 let vykazují trend směřující k jejich homogenizaci. Vliv klimatické změny byl dokumentován výpočtem teplotního indexu společenstva (CTI), který odráží relativní zastoupení teplomilných a chladnomilných druhů. Ten na rozdíl od klesajícího CSI stoupá. Pozornost byla věnována i vlivu homogenizace na druhovou diverzitu; ta se oproti výsledkům z jiných zemí podstatně nemění. Je pravděpodobné, že se na zjištěných jevech podepisuje postupné oteplování klimatu v České republice, případně častější výskyt jeho doprovodných projevů jako jsou prudké bouřky nebo vzrůstající intenzita zemědělské výroby.
Abstract v angličtině:
Abstract Biotic homogenization is a process changing functional structure of ecological communities. Bird communities are changing from homogeneous to diversified primarily because specialist species are replaced by non-specialized species (generalists), and in terms of their ecological functions are becoming more similar to each other. Causes can be both in the current climate change and in human-induced land use changes. Using the community specialization index (CSI), I showed that bird communities in the Czech Republic show a trend towards the higher homogenization over the past 20 years. Effect of climate change has been documented by calculation of the community temperature index (CTI), which reflects the relative proportion of species living in lower and higher teperatures. In contrast to CSI, CTI increased over the same time period. Moreover, I focused on the relationship of homogenization with species richness and compared to the results from other countries, it does not change significantly. The observed phenomena were probably caused by a gradual climatic warming in the Czech Republic, accompanied with more frequent occurrence of other climate change symptoms such as severe storms. A second cause underlying the homogenization could be increasing intensity of agricultural production.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Prylová 733 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Prylová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Prylová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Reif, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB