velikost textu

Vliv lesních disturbancí na dynamiku odtoku v oblasti centrální Šumavy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv lesních disturbancí na dynamiku odtoku v oblasti centrální Šumavy
Název v angličtině:
Impact of forest disturbances on the runoff in the central Sumava Mts.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Bartůňková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Id práce:
78370
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
les, disturbance, odtok, dynamika
Klíčová slova v angličtině:
forest, disturbance, runoff, dynamics
Abstrakt:
Vliv lesních disturbancí na dynamiku odtoku v oblasti centrální Šumavy ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vlivem lesních disturbancí, jako jsou větrné nebo kůrovcové kalamity, na odtokové charakteristiky v oblasti centrální Šumavy. Analýza pěti vybraných srážkových událostí a jejich odtokové odezvy byla prováděna na sedmi malých experimentálních povodích, které se vyznačují rozdílným stupněm poškození. Jedná se o povodí Tmavého, Roklanského, Březnického, Javořího, Cikánského, Černohorského potoka a potoka profilu Antýgl. Vybrané srážkové události spadají do let 2009 a 2010 a odehrávaly se pouze v teplém půlroce, kdy do odtoku nezasahoval vliv sněhové pokrývky. Pro vyhodnocení podobnosti jednotlivých povodí bylo použito shlukové analýzy. Pro porovnání reakce jednotlivých povodí na srážkovou událost bylo využito hlavně prostého srovnání údajů a srážkových a odtokových vln. Klíčová slova: lesní disturbance, centrální Šumava, srážko-odtokové poměry, shluková analýza
Abstract v angličtině:
Impact of forrest disturbance on the runoff in the central Šumava Mts. ABSTRACT The diploma thesis deals with the influence of forest disturbance, as for example wind and bark beetle calamities, to the runoff characteristics in the central Šumava Mountains. The analysis of five precipitation events and their runoff responses was applied to seven small experimental catchments with different stage of disturbance. Studied catchments were catchments fo Tmavý, Roklanský, Březnický, Javoří, Cikánský, Černohorský potok and Antýgl. Chosen precipitation events belong to the years 2009 and 2010 and to warm half year, when no snow cover can influence the runoff. Similarity of catchments was established by cluster analysis. For comparison of the reaction of single catchments to the same precipitation event was used simple comparison of precipitation and runoff data and waves. Key words: forest disturbance, central Šumava Mountains, rainfall-flow conditions, cluster analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Bartůňková 5.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Bartůňková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Bartůňková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 480 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 81 kB