velikost textu

Evoluce anaerobních heteroloboseí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce anaerobních heteroloboseí
Název v angličtině:
Evolution of anaerobic Heterolobosea
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pánek
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.
Id práce:
78313
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Heterolobosea, diverzita, hydrogenosom, bičíkovec, měňavka
Klíčová slova v angličtině:
Heterolobosea, diversity, hydrogenosome, flagellate, amoeba
Abstrakt:
ABSTRAKT Heterolobosea jsou skupinou zahrnující převážně volně žijící měňavky, bičíkovce a améboflageláty s blízkým příbuzenským vztahem k euglenozoím a jakobidům (superskupina Excavata). Přinejmenším dvě linie heteroloboseí (Psalteriomonadidae a extrémně halofilní Pleurostomum) redukovaly mitochondrie a přizpůsobily se životu v prostředí s nedostatkem kyslíku. Navíc bylo v rámci aerobních rodů heteroloboseí popsáno několik druhů, o kterých se předpokládá, že jsou anaerobní. Doposud z nich nebyla získána sekvenční data, a proto jejich fylogenetická pozice zůstává neobjasněna. Cílem této práce je prozkoumat diverzitu a fylogenetickou pozici těchto a popřípadě i jiných, dosud neobjevených anaerobních heteroloboseí. Z mořského, sladkovodního a brakického prostředí bylo izolováno a kultivováno celkem 34 kmenů anaerobních bičíkovců, měňavek a améboflagelátů patřících mezi Heterolobosea. 33 z těchto izolátů patří mezi Psalteriomonadidae. Na základě fylogenetické analýzy jejich SSU rDNA a porovnáním jejich morfologie byly uvnitř skupiny Psalteriomonadidae identifikovány 2 nové rody a 3 nové druhy. Ukázalo se, že rod Percolomonas je polyfyletický. Morfologická podobnost několika nepříbuzných druhů, které do něj doposud byly řazeny, má zřejmě plesiomorfní charakter. Mořský izolát PC4AM je morfologicky unikátní a jeho morfologie nemá v rámci heteroloboseí ani eukaryot srovnání. Představuje naopak nejvíce odvozenou linii heteroloboseí, která kdy byla objevena. V práci je prezentována také buněčná struktura tohoto prvoka a předpokládaná fylogenetická pozice na základě analýzy tří genů. Pravděpodobně se jedná o novou anaerobní linii skupiny Heterolobosea.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Heterolobosea is a group of mainly free-living amoebae, flagellates and amoeboflagellates closely related to Euglenozoa and Jakobida (supergroup Excavata). At least two heterolobosean lineages have reduced their mitochondria and live in low concentrations of oxygen (Psalteriomonadidae and extremely halophilic Pleurostomum). Moreover, some other presumably anaerobic species have been described in aerobic heteroloboseid genera, but their sequence data are still missing. The aim of this study is to recognize the diversity and phylogenetic position of both already described and novel non-hypersaline anaerobic heteroloboseans. We have isolated and cultivated 34 strains of free-living heterolobosean flagellates, amoebae and amoeboflagellates from freshwater, brackish and marine microoxic/anoxic habitats. 33 of these strains constitute a single clade (Psalteriomonadidae). We recognize 2 new genera and 3 new species. Phylogenetic analysis of SSU rDNA showed the genus Percolomonas is polyphyletic. The similar morphology of species formally placed within the genus Percolomonas is probably plesiomorphic. Finally, the marine strain PC4AM is morphologically unique and its morphology can not be compared with other heteroloboseans and eukaryotes. It is probably the most derived heterolobosean. Its cell structure and the possible phylogenetic position within Heterolobosea is presented. It likely forms a new lineage of anaerobic Heterolobosea.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pánek 47.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pánek 228 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pánek 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.47 MB
Stáhnout Errata Mgr. Tomáš Pánek 312 kB