velikost textu

Možnosti a meze zabezpečování zpětnovazebních procedur v podmínkách praktické složky přípravy učitelů chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a meze zabezpečování zpětnovazebních procedur v podmínkách praktické složky přípravy učitelů chemie
Název v angličtině:
Feedback procedures, its options and limits in practical training of future chemistry teachers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Dana Hladíková
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Oponenti:
Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Id práce:
78293
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Současná doba se vyznačuje rychlým rozvojem techniky a jejím využíváním v různých oblastech vědy, výzkumu, výroby apod. Tato práce se zabývá možnostmi využívání videotechniky při zabezpečování zpětnovazebních procedur při pedagogické praxi studentů učitelství chemie. Pojmy reflexe a sebereflexe učitelových dovedností, diagnostika a autodiagnostika pedagogických činností, monitorování pedagogických dovedností apod., zastupují ve své podstatě procesy spojené a uplatňováním zpětnovazebních principů při pedagogické praxi v širším slova smyslu. Jedná se o procesy, které lze uvažovat jako podstatné ve smyslu zvyšování efektivity prakticky orientovaných složek učitelské přípravy. Významnou pozici v pohospitačních procedurách by měly mít i názory žáků. Klíčová slova: videotechnika, zpětnovazební procedury, reflexe, sebereflexe, diagnostika, autodiagnostika, monitorování pedagogických dovedností, hospitace, pedagogická praxe.
Abstract v angličtině:
Present days mean rapid development of technologies and their use in various spheres of science, research, production etc. This paper shows possibilities of using video technology in teaching during the pedagogical training of future chemistry teachers, with appropriate feedback. Terms reflection and self-reflection of teacher's skills, diagnostics and autodiagnostics of pedagogical activities, monitoring of pedagogical skills etc. represent in fact processes connected with application of feedback principles during the pedagogical training. In practice-oriented parts of teaching preparation, these processes are considered to be substantial to increase the effectiveness. Students' opinions shall also have a significant place in post-inspection procedures. Key words: video technology, feedback processes, reflection, self-reflection, diagnostics, autodiagnostics, monitoring of professional skills, inspection of classes, work practice. 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Dana Hladíková 25.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Dana Hladíková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Dana Hladíková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 805 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 640 kB